Konferencje / Seminaria / Wykłady:
(Conferences/Seminars/Lectures)

1994

 • (międzynarodowa) (international) Zentrum für interdisziplinäre Studien in der Mitarbeit mit Jaques-Maritain-Gesellschaft, Praga - Czechy, dnia 27 maja 1994 r.: wykład: Logische Denktradition (Logiczna tradycja myślenia). (The logical tradition of thinking)

 

1996

 • (międzynarodowa) (international) 5. Weikersheimer Hochschulwoche des Studienzentrums Weikersheim e. V., Weikersheim - Niemcy, dnia 18 września 1996 r.: wykład: Die Übertragung der christlichen Sozialethik als Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft nach Ostmitteleuropa (Przeniesienie chrześcijańskiej etyki społecznej jako filaru społecznej gospodarki rynkowej do Europy Wschodniej i Środkowej).

(The transfer of christian social ethics as the pillars of social market-driven economy to Central and Eastern Europe)

 • Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim, dnia 11 listopada 1996 r.: wykład inauguracyjny rok akad. 1996/97: Zur Rezeption der dialektischen Theologie Luthers durch den absoluten Idealismus Hegels. Vortrag anlässlich der feierlichen Eröffnung des Wintersemesters an der Gustav-Siewerth-Akademie A.D. 1996/97 (O recepcji teologii dialektycznej Marcina Lutra w idealizmie absolutnym Hegla. Wykład z racji uroczystej inauguracji semestru zimowego 1996/97 w Gustav-Siewerth-Akademie).

(About the reception of Martin Luther’s dialectic theology in the absolute idealism of Hegel. Lecture celebrating the inauguration of the 1996/97 winter semester at Gustav- Siewerth- Akademie)

 

1997

 • (międzynarodowa) (international) 6. Weikersheimer Hochschulwoche des Studienzentrums Weikersheim e. V., Weikersheim - Niemcy, dnia 24 września 1997 r.: wykład: Gründe für das zwangsläufige Scheitern aller sozialistischen Experimente (Racje dla koniecznego załamania się wszystkich socjalistycznych eksperymentów).

(Arguments for the compulsory collapse of all socialist experiments)

 • Karlsruher Freitagsgespräche, Karlsruhe – Niemcy, dnia 13 października 1997 r.: wykład: Zu Prinzipien der “Frankfurter Schule” (O zasadach „Szkoły Frankfurckiej“).

(About the principles of „Frankfurt school“)

1998

 • Karlsruhe - Niemcy, dnia 1 marca 1998, Wege zur Erneuerung des katholischen Glaubens (Drogi do odnowienia wiary katolickiej).

(The paths to the renewal of catholic faith)

 • (międzynarodowa) (international) Theologischer Sommerkurs der Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim – Niemcy, dnia 22 sierpnia 1998 r.: wykład: Die kosmologische Ecclesiologie Karl Rahners (Kosmologiczna eklezjologia Karla Rahnera).

(The cosmological ecclesiology of Karl Rahner)

 • (międzynarodowa) (international) 7 Hochschulwoche des Studienzentrums Weikersheim e. V., Weikersheim - Niemcy, dnia 17 września 1998 r.: wykład: Die Bedeutung der christlichen Sozialethik für die Länder Europas (Znaczenie chrześcijańskiej etyki społecznej dla krajów Europy).

(The meaning of christian social ethics to the European states)

 • Initiativkreis Katholischer Priester und Laien in der Erzdiözese Freiburg e.V., Freiburg i.Br. - Niemcy, dnia 15 listopada 1998 r.: wykład: Über das Gesetzesverständnis bei dem hl. Thomas von Aquin und Martin Luther (O rozumieniu prawa u św. Tomasza z Akwinu i Marcina Lutra).

(About the understanding of law in saint Thomas of Aquinas and Martin Luther works)

1999

 • Initiativkreis Katholischer Priester und Laien in der Erzdiözese Freiburg e.V., Lindenberg bei Freiburg i.Br. - Niemcy, dnia 18 czerwca 1999 r.: wykład: Zur Würde des Priesterseins aus religionsphilosophischer Sicht (O godności bytu kapłańskiego w aspekcie filozoficznoreligijnym).

(Regarding the dignity of priesthood in the philosophical and religious aspect)

 • Initiativkreis Katholischer Priester und Laien in der Erzdiözese Freiburg e.V., Schellenberg am Bodensee - Niemcy, dnia 18 września 1999 r.: wykład: Taugt Luther als Kirchenlehrer (Czy Luter nadaje się na doktora Kościoła?).

(Is Luther a good candidate for the healer of the Church?)

 • (międzynarodowa) (international) Christliche Demokratische Union – Christdemokraten für das Leben, Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim - Niemcy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, dnia 24 września 1999 r.: wykład: Der Wert der Ehe und Familie aus der Sicht der Naturrechtslehre und ihre Aufhebungsversuche bei K. Marx und Fr. Engels (Wartość małżeństwa i rodziny w aspekcie prawa naturalnego próby zniesienia ich u K. Marksa i Fr. Engelsa).

(The value of marriage and family in the aspect of natural law and attempts at abolition in K. Marx and Fr. Engels works)

 • Katholikenkreis, Berlin, dnia 7-8 grudnia 1999 r.: seminarium: Aufstieg Edith Steins zur katholischen Weltanschauung (Wspinaczka Edyty Stein do światopoglądu katolickiego).

(The advancement of Edith Stein to the catholic worldview)

2000

 • Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim - Niemcy, dnia 5 lutego 2000 r.: Hochschultagung an der Gustav-Siewerth-Akademie, wykład: Der Gott der Entzweiung (Bóg sprzeczności).

(The God of contradictions)

 • (międzynarodowa) (international) Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim – Niemcy, dnia 15-22 sierpnia 2000 r.: Theologischer Sommerkurs der Gustav-Siewerth-Akademie: Luther und die Folgen für die Geistes und Naturwissenschaften, wykład: Die Bestimmung des neuzeitlichen Denkens durch Martin Luther (Określenie myślenia nowożytnego przez Marcina Lutra). (The definition of modern thinking by Martin Luther)
 • (międzynarodowa) (international) Christliche Demokratische Union – Christdemokraten für das Leben, Weilheim - Niemcy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, dnia 14-17 września 2000 r.: wykład: Menschsein von Anfang an: Die Geist-Seele als Träger aller Entwicklungsbewegungen (Człowiek od początku: Duch-dusza jako podmiot wszystkich stadiów rozwojowych).

(Human existence since creation: Spirit-soul as the subject of all evolutionary processes)

 • Männerwerk der Erzdiözese Freiburg, Rheinhausen - Niemcy, dnia 3 grudnia 2000 r.: przemówienie: Zur Berufung des Mannes (O powołaniu mężczyzny).

(About the vocation of man)

2001

 • (międzynarodowa) (international) Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim - Niemcy, dnia 19-21 stycznia 2001 r.: Hochschultagung an der Gustav-Siewerth-Akademie: Zum hundertsten Todestag Friedrich Nietzsches, wykład: Nietzsches Rückgriff auf Martin Luther in philosophiehistorischer Perspektive (Nawiązanie Nietzschego do Marcina Lutra w perspektywie filozoficzno-historycznej).

(Nietzsche’s reference to Martin Luther in philosophical and historical perspectives)

 • Tagung in Medernach – Luxembourg, dnia 3 lutego 2001 r.: wykład: Euthanasie (Eutanazja). (Euthanasia)
 • (międzynarodowa) (international) Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim – Niemcy, dnia 15-23 sierpnia 2001 r.: Theologischer Sommerkurs der Gustav-Siewerth-Akademie: Kirche als Corpus Christi mysticum, wykład: Die Aufhebung der Kirche in den Staat durch Hegel (Zniesienie Kościoła w państwo przez Hegla).

(The abolition of Church into state by Hegel)

 • (międzynarodowa) (international) Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim – Niemcy, dnia 15-23 sierpnia 2001 r.: Theologischer Sommerkurs der Gustav-Siewerth-Akademie: Kirche als Corpus Christi mysticum, wykład: Die Rückführung der Kirche in den göttlichen Naturprozess durch Karl Marx und Friedrich Engels (Zredukowanie Kościoła do boskiego procesu przyrody przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa).

(The reduction of Church to the divine process of nature according to Karl Marx and Friederich Engels)

 • (międzynarodowa) (international) 10 Hochschulwoche des Studienzentrums Weikersheim e. V., Weikersheim - Niemcy, dnia 17 września 2001 r.: wykład.
 • Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim – Niemcy, dnia 6 listopada 2001 r.: wykład: Gustav Siewerths Denken zwischen Thomas von Aquin und Hegel, T. I (Myślenie Gustava Siewertha pomiędzy Tomaszem z Akwinu a Heglem, cz. I).

(Gustav Siewerth’s discourse is somewhere between Thomas of Aquinas and Hegel‘s, part I)

 • Basel-Szwajcaria, dnia 10 listopada 2001 r.: wykład: Zum dialektischen Wahrheitsbegriff bei Hegel (O dialektycznym pojęciu prawdy u Hegla).

(Regarding the dialectical concept of truth in Hegel)

 • Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim – Niemcy, dnia 13 listopada 2001 r.: Ansprache anläßlich der Übernahme des Amtes des Dekans (Przemówienie z racji przyjmowania urzędu dziekana).

(Acceptance speech for the deanship)

 • Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim – Niemcy, dnia 11 grudnia 2001 r.: wykład: Gustav Siewerths Denken zwischen Thomas von Aquin und Hegel, T. II (Myślenie Gustava Siewertha pomiędzy Tomaszem z Akwinu a Heglem, cz. II).

(Gustav Siewerth’s discourse is somewhere between Thomas of Aquinas and Hegel‘s, part II)

 

2002

 • Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim – Niemcy, dnia 18 stycznia 2002 r.: wykład: Gustav Siewerths Denken zwischen Thomas von Aquin und Hegel, T. III (Myślenie Gustava Siewertha pomiędzy Tomaszem z Akwinu a Heglem, cz. III).

(Gustav Siewerth’s discourse is somewhere between Thomas of Aquinas and Hegel‘s, part III)

 • (międzynarodowa) (international) Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim - Niemcy, dnia 1-2 lutego 2002 r.: Hochschultagung an der Gustav-Siewerth-Akademie: Zum 25.Todestag von Martin Heidegger, wykład: Das Seinsverständnis Martin Heideggers und der Metaphysik (Rozumienie bytu Marcina Heideggera i metafizyki).

(The understanding of existence by Martin Heidegger and metaphysics)

 • Initiativkreis Katholischer Priester und Laien im Bistum Rottenburg-Stuttgart, Schönberg bei Rottweil - Niemcy, dnia 24 lutego 2002 r.: wykład: Erfahrung eines polnischen Geistlichen in der Seelsorge in Deutschland (Doświadczenia polskiego duchownego w duszpasterstwie w Niemczech).

(The experiences of polish cleric in German ministry)

 • Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Seminarium Ks. Dziekana Prof. J. Dołęgi, Warszawa, dnia 21 marca 2002 r.: wykład: O wybranych aspektach filozofii marksistowsko-leninowskiej.

(Regarding the selected aspects of marxist and leninist philosophy)

 • Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Seminarium Prof. E. Nieznańskiego, Warszawa, dnia 22 marca 2002 r.: wykład: O zasadach logiki dialektycznej Hegla.

(Regarding logical dialectics of Hegel)

 • (międzynarodowa) (international) Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim - Niemcy, dnia 12-13 kwietnia 2002 r.: Hochschultagung an der Gustav-Siewerth-Akademie: Zum 100. Geburtstag von Prälat Dr. h. c. Theobald Beer, wykład: Der Einfluß Luthers auf die Denkgeschichte der Neuzeit (Wpływ Lutra na historię myśli nowożytności).

(Luther’s influence on the history of modern thought)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Seminarium doktoranckie Ks. Abp. Prof. J. Życińskiego, Lublin, dnia 23 maja 2002 r.: wykład: O nowej lewicy. (About the new left-wing)
 • (międzynarodowa) (international) Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim – Niemcy, dnia 19-25 sierpnia 2002 r.: Theologischer Sommerkurs der Gustav-Siewerth-Akademie: Christentum und Islam, wykład: Die aufgeklärte europäische Philosophie im Verhältnis zum Islam (Oświeceniowa filozofia europejska w relacji do islamu).

(The enlightened european philosophy with respect to Islam)

 • (międzynarodowa) (international) Vereinigung Katholischer Ärzte der Schweiz, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Stammzellenforschung (Badania naukowe na komórkach macierzystych): Universität Fribourg - Szwajcaria, dnia 21 września 2002 r., wykład: Menschsein von Anfang an? (Byt człowieka od początku?).

(The existence of human being since the beginning?)

 • (międzynarodowa) (international) Vereinigung Katholischer Ärzte der Schweiz, Universität Fribourg - Szwajcaria, dnia 22 września 2002 r., wykład: Ueberlegungen zum Klonen aus philosophischer Sicht (Filozoficzny aspekt refleksji o klonowaniu).

(The philosophical aspect on the cloning reflection)

 • Gustav-Siewerth-Akademie, Uroczystość 70-lecia urodzin filozof A. von Stockhausen, Weilheim - Niemcy, dnia 27 września 2002 r.: Laudatio.
 • Männerwerk der Erzdiözese Freiburg, Birndorf am Bodensee - Niemcy, dnia 21 października 2002 r.: przemówienie: Über die Aktualität des christlichen Glaubens (O aktualności wiary chrześcijańskiej).

(Regarding the present popularity of christian faith)

 • (międzynarodowa) (international) Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału Katowickiego Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ojciec Józef Bocheński OP. Drogi życia i myślenia filozoficznego (W stulecie urodzin uczonego) (On a 100th birthday of a scientist) , Katowice, dnia 20 listopada 2002 r.: wykład: Wybrane aspekty rozpraw o. Bocheńskiego z marksizmem-leninizmem.

2003

 • (międzynarodowa) (international) Christliche Demokratische Union – Christdemokraten für das Leben, Weilheim - Niemcy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, dnia 15 marca 2003 r.: wykład: Naturrecht-Lebensrecht (Prawo naturalne – prawo do życia).

(Natural law- the right to life)

 • Biblioteka Gminna w Tereszpolu, Tereszpol, dnia 10 sierpnia 2003 r.: wykład: Główne idee współczesnego świata.

(The major ideals of modern world)

 • Urząd Miasta Zamość, Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada 2003 r.: referat: Wolność jako jedna z najcenniejszych wartości.

(Freedom as one of the most precious values)

2004

 • Luxembourg, dnia 9 lutego 2004 r.: wykład: Die Gottesfrage im neuzeitlichen Europa (Pytanie o Boga w Europie nowożytnej).

(The question of God in modern Europe)

 • Prezydent Miasta Zamościa, Zamość, dnia 24 marca 2004 r.: Spotkanie poświęcone reaktywowaniu Akademii Zamojskiej, referat: Projekt federacyjnego zjednoczenia Uczelni Zamościa jako podstawa reaktywowania Akademii Zamojskiej.
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 17 kwietnia 2004 r.: wykład: Czym jest filozofia? (Lecture: What is philosophy?)
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 13 maja 2004 r.: wykład: Co to jest prawda? (Lecture: What is the truth?)
 • Wydział Nauki Chrześcijańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Biłgoraj, dnia 17 maja 2004 r.: wykład do Nauczycieli religii: O szansach i zagrożeniach nauczania religii dzisiaj.

(The opportunities and dangers in teaching religion today)

 • Wydział Nauki Chrześcijańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Zamość, dnia 18 maja 2004 r.: wykład do Nauczycieli religii: O szansach i zagrożeniach nauczania religii dzisiaj.

(The opportunities and dangers in teaching religion today)

 • Wydział Nauki Chrześcijańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Hrubieszów, dnia 27 maja 2004 r.: wykład do Nauczycieli religii: O szansach i zagrożeniach nauczania religii dzisiaj.

(The opportunities and dangers in teaching religion today)
Wydział Nauki Chrześcijańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Tomaszów Lub., dnia 28 maja 2004 r.: wykład do Nauczycieli religii: O szansach i zagrożeniach nauczania religii dzisiaj. (The opportunities and dangers in teaching religion today)

 • (międzynarodowa) (international) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet w Bari we Włoszech, V Międzynarodowa Konferencja na temat praw człowieka i i jakości życia, Olsztyn, dnia 30-31 maja 2004 r.: referat: Hegel a prawa człowieka. (Hegel with respect to human rights)
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Szczebrzeszyn, dnia 24 czerwca 2004 r.: wykład: Edyta Stein – filozof i święta.

(Lecture: Edith Stein: philosopher and saint)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 27 czerwca 2004 r.: referat: Rozważania o kondycji duchowej współczesnego człowieka.

(Contemplation on the spiritual condition of modern individual)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 23 lipca 2004 r.: wykład: O prawie naturalnym. (Regarding the natural law)
 • Biblioteka Gminna w Tereszpolu, Tereszpol, dnia 25 lipca 2004 r.: wykład: O myśli filozoficznej św. Edyty Stein.

(Reagrding the philosophical contemplation of saint Edith Stein)

 • Karmel St. Therese, Kirchzarten - Niemcy, dnia 5 września 2004 r.: wykład: Einige Gedanken zum philosophischen Denken der hl. Edith Stein (Kilka refleksji o filozoficznym myśleniu św. Edyty Stein).

(A few reflections on the philosophical contemplation of saint Edith Stein)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 23 września 2004 r.: wykład: O prawie. (Lecture: About law)
 • Zamojskie Spotkania Kapłańskie, Zamość – Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski, dnia 30 września 2004 r.: wykład: Kilka myśli o relacji kapłana wobec współczesnego człowieka.

(Lecture: A few thoughts on the relation of the priest to modern man)

 • Instytut Świecki „Spigolatrici della Chiesa”, Lublin, dnia 2 października 2004 r.: wykład: Odnowa życia. (Lecture: Renewal of life)
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie, Lublin, dnia 6 października 2004 r.: przemówienie z racji inauguracji nowego roku akademickiego: Być kapłanem … (The existence of a priest...)
 • Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Zamość, dnia 8 października 2004 r.: O filozofii krzyża. (Regarding the philosophy of the cross)
 • Książnica Płocka, Promocja książki: T. Guz, Refleksje nad filozofią niemiecką, Płock, dnia 14 października 2004 r.: przemówienie: Próba syntezy nowożytnej myśli niemieckiej.

(Speech: An attempt at synthesis of the modern German thought)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 28 października 2004 r.: wykład: O niektórych aspektach mistyki chrześcijańskiej według Dietricha von Hildebranda, cz. I.

(Regarding a few aspects of Christian mysticism according to Dietrich von Hildebrand, part I)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 21 listopada 2004 r.: wykład: O niektórych aspektach mistyki chrześcijańskiej według Dietricha von Hildebranda, cz. II.

(Regarding a few aspects of Christian mysticism according to Dietrich von Hildebrand, part II)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość-Katedra, dnia 7 grudnia 2004 r.: wykład: O istocie katolickiego kształcenia i wychowania, cz. I.

(Regarding the essence of catholic education and upbringing, part I)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 19 grudnia 2004 r.: wykład: O istocie katolickiego kształcenia i wychowania człowieka, cz. II.

(Regarding the essence of catholic education and upbringing, part II)

2005

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 11 stycznia 2005 r.: wykład: Czym jest życie człowieka? (Lecture: What is human life?)
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 23 stycznia 2005 r.: wykład: Koncepcja pedagogiczna Edyty Stein.

(Lecture: The concept of pedagogy by Edith Stein)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 27 lutego 2005 r.: wykład: O idei katolickiego kształcenia wg Edyty Stein.

(Lecture: Regarding the idea of catholic education according to Edith Stein)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 9 marca 2005 r.: Pojęcie kształcenia jako samokształcenie się Boga wg Hegla.

(The concept of education as self-education of God according to Hegel)

 • Gimnazjum nr 2, Zamość, dnia 10 marca 2005 r.: referat: Mądrość jako bezcenny talent.
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 13 marca 2005 r.: wykład: Kim jest nauczyciel według Ojca św. Piusa XII?

(Lecture: The role of teacher according to father saint Pius XII)

 • Starostwo Powiatowe oraz Rada Miasta Biłgoraj, Biłgoraj, dnia 7 kwietnia 2005 r.: przemówienie: Refleksje o testamencie ducha Jana Pawła II.

(Speech: The reflection on the spiritual legacy of John Paul II)

 • Starostwo Powiatowe oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego St. Kard. Wyszyńskiego, Biłgoraj, dnia 7 kwietnia 2005 r.: wykład: Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia oraz jego troska o kształcenie, wychowanie człowieka i Narodu.

(Lecture: Cardinal Stefan Wyszyński- cardinal of the millenium and his concern for the education and upbringing of an individual and nation)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 24 kwietnia 2005 r.: referat: Myśli Kard. Wyszyńskiego o chrześcijańskim kształceniu i wychowaniu.

(Paper: Cardinal Wyszyński’s thoughts on christian education and upbringing)

 • Uroczystość Nawiedzenia Ikony Matki Bożej Sedes Sapientiae, Zamość, dnia 28 kwietnia 2005 r.: przemówienie. (Speech)
 • Uroczystość Nawiedzenia Ikony Matki Bożej Sedes Sapientiae, WZNPiE KUL, Tomaszów Lub., dnia 28 kwietnia 2005 r.: przemówienie. (Speech)
 • Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach: Spotkanie z rodzicami, nauczycielami i uczniami, dnia 17 maja 2005 r.: wykład: Kilka refleksji Jana Pawła II o szkole.

(Lecture: A few reflections by John Paul II regarding school)

 • Zespół Szkół Samorządowych w Lipowcu: Spotkanie z rodzicami, nauczycielami i uczniami, dnia 18 maja 2005 r.: referat: Czym jest szkoła w świetle nauki Jana Pawła II?
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Spotkanie z nauczycielami, Zamość, dnia 19 maja 2005 r.: wykład: Kilka systematycznych myśli na temat katolickiego kształcenia i wychowania.

(Lecture: A few systematical thoughts on the subject of catholic education and upbringing)

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II, Zamość, ul. Orzeszkowa 43, dnia 19 maja 2005 r.: wykład: Wolność i odpowiedzialność na podstawie dzieła Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”.

(Lecture: Freedom and responsibility as based in the work „Memory and identity” by John Paul II)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 22 maja 2005 r.: referat: Kształcenie jako „przypominanie sobie” i wychowanie człowieka według Sokratesa i Platona.

(Paper: Education as „remembering” and a person’s upbringing according to Socrates and Plato)

 • Uroczysta sesja Rady Miasta i Rady Powiatu z racji Jubileuszu 15-lecia Samorządu Lokalnego, Ratusz miejski, Biłgoraj, dnia 25 maja 2005 r.: referat: Kilka aspektów godnej polityki.

(Paper: A few aspects of dignified politics)

 • Starostwo Powiatowe, Biłgoraj, dnia 7 czerwca 2005 r.: wykład: Główne myśli Ojca św. Benedykta XVI.

(Lecture: Main thoughts of Holy Father Benedict XVI)

 • Uroczysta Sesja Rady Miasta i Rady Powiatu, Tomaszów Lub., dnia 19 czerwca 2005 r.: referat: 25-lecie Solidarności i 15-lecie Samorządu Lokalnego.

(Paper:25th Anniversary of ‘Solidarnosc’ and 15th anniversary of local government)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 19 czerwca 2005 r.: wykład: O neoliberalizmie Friedricha Augusta von Hayek.

(Lecture: Regarding neoliberalism by Friedrich August von Hayek)

 • St.-Josef-Kurheim, Bad Wörishofen, dnia 24 lipca 2005 r.: przemówienie: Über vier große Epochen des Verhältnisses zwischen ratio et fides (O czterech wielkich epokach relacji pomiędzy rozumem i wiarą).

(Regarding the four great eras of relations between faith and intellect)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu: X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Zamość, dnia 9 października 2005 r.: referat: Eucharystia jako źródło kultury chrześcijańskiej.

(Paper: Eucharist as the source of christian culture)

 • Klasztor Sióstr Franciszkanek Misjonarek Miłości, Zamość, dnia 30 października 2005 r.: referat: Aktualność rad ewangelicznych.

(Paper: The evangelical advices today)

 • Dom Słowa, 1 rocznica śmierci Jerzego Dudy-Gracza, Nadrzecze, dnia 12 listopada 2005 r.: referat: Eucharystia a sztuka. (Paper: Eucharist with respect to art)
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 13 listopada 2005 r.: referat: Gospodarka rynkowa w świetle chrześcijańskiej etyki gospodarczej, cz. I.

(Paper: Market-driven economy in the light of christian and ethical economy, part I)

 • Dom Seniora-Kapłana, Biłgoraj, dnia 20 listopada 2005 r.: wykład: O liberalizmie.

(Lecture: Regarding liberalism)

 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Sympozjum naukowe, Tomaszów Lub., dnia 10 grudnia 2005 r.: wykład: Społeczno-moralna potrzeba porządku i bezpieczeństwa publicznego.

(Lecture: The social and moral requirement for the order and safety of public)

 • Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Powrót do analogii bytu, Lublin, dnia 12 grudnia 2005 r.: tłumaczenie wykładu Prof. dr. hab. B. Walda z Uniwersytetu w Paderborn (D).
 • Deutsche Thomas-Gesellschaft, Berlin - Niemcy, dnia 15 grudnia 2005 r.: wykład: Der menschliche Geist auf dem Pilgerweg zu seiner ewigen Vollendung anhand Summa contra gentiles des Thomas von Aquin (Duch ludzki na pielgrzymim szlaku do jego wiecznej doskonałości na podstawie Sumy przeciwko poganom św. Tomasza z Akwinu).

(Human spirit on the pilgrimage toward the perfection as described in „Holy mass against the pagans” by Thomas of Aquinas)

 • Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II, Biłgoraj, dnia 19 grudnia 2005 r.: przemówienie: Eucharystia a służba Prawdzie.

(Speech: Eucharist with respect to the service of truth)

 • Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II, Biłgoraj, dnia 19 grudnia 2005 r.: referat: O bycie nauczyciela według Papieża Pius XII.

(Paper: Regarding the existence of a teacher according to Pope Pius XII)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 21 grudnia 2005 r.: wykład: Gospodarka rynkowa w świetle chrześcijańskiej etyki gospodarczej, cz. II.

(Paper: Market-driven economy in the light of christian and ethical economy, part II)

2006

 • Parafia Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia NMP, konferencja, Biłgoraj, dnia 15 stycznia 2006 r.: wykład: Ocena gospodarki rynkowej w świetle etyki chrześcijańskiej.

(Lecture: Assessment of the market-driven economy in the light of christian ethics)

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lub, Tomaszów Lub., dnia 26 stycznia 2006 r.: wykład: Benedykt XVI – „Mozartem” myślenia.

(Lecture: Benedict XVI- the ‘Mozart’ of thinking)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 29 stycznia 2006 r.: wykład: O zasadzie pomocniczości.

(Lecture: Regarding the principle of accomodation)

 • Starostwo Powiatowe, konferencja, Biłgoraj, dnia 19 lutego 2006 r.: wykład: Krytyka gospodarki centralistycznej: socjalistyczno-komunistycznej według Ks. Kard. J. Höffnera.
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 26 lutego 2006 r.: wykład: Człowiek twórcą i najwyższym celem gospodarki.

(Lecture: Human being as the creator and the highest aim in economy)

 • Starostwo Powiatowe, konferencja, Biłgoraj, dnia 12 marca 2006 r.: wykład: Człowiek a ekonomia. (Lecture: Human being with respect to economy)
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 15 marca 2006 r.: wykład: Pierwszeństwo pracy przed kapitałem.

(Lecture: The priority of work for a priest)

 

 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Tomaszów Lub., dnia 25 marca 2006 r.: wykład: Sługa Boża Anna Jenke o drogach ku osobistej świętości w wiecznie Świętym Bogu.

(Lecture: Servant of God, Anna Jenke, about the paths to personal sainthood in the eternally Divine God)

 • Urząd Miasta Tomaszów Lub., Tydzień Promocji Zdrowia w Tomaszowie Lub., Tomaszów Lub., dnia 1 kwietnia 2006 r.: wykład: Zdrowie człowieka w świetle filozofii.

(Lecture: The health of human being in the light of philosophy)

 • Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, spotkanie z nauczycielami i Rodzicami, Dereźnia, dnia 20 kwietnia 2006 r.: wykład: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II.

(Lecture: The upbringing in the teachings of John Paul II)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 23 kwietnia 2006 r.: wykład: O zasadzie solidarności. (Lecture: Regarding the principle of solidarity)
 • (ogólnopolska) Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Eucharystia fons vitae – współczesne problemy prawne, Kazimierz Dolny, 26 kwietnia 2006 r.: Filozofia a Eucharystia.

(Philosophy with respect to Eucharist)

 • (regionalna) (regional) Starostwo Powiatowe Biłgoraj, Zespół Szkół Leśnych Biłgoraj, PTTK Biłgoraj, Polski Klub Ekologiczny m.in., Konferencja: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza, Biłgoraj, 27 kwietnia 2006 r.: wykład: Filozoficzne aspekty relacji pomiędzy przyrodą a kulturą.

(Lecture: The philosophical aspects of relationship between environment and culture)

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Jana Pawła II, Krasnobród, dnia 12 maja 2006 r.: referat: Koncepcja nauczyciela według Jana Pawła II.

(Paper: The concept of a teacher according to John Paul II)

 • Instytut Świecki „Spigolatrici della Chiesa”, Lublin, dnia 13 maja 2006 r.: referat: Kobieta w tajemnicy stworzenia.

(Paper: A woman in the mystery of creation)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 14 maja 2006 r.: wykład: Macierzyństwo jako podstawa zdrowia ludzkiego.

(Lecture: Motherhood as the foundation for human health)

 • (międzynarodowa) (international) Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Etiologia alienacji społecznej. Wyobcowanie społeczne – zagrożenie procesu integracji społecznej i europejskiej, Zamość, dnia 18-19 maja 2006 r.: wykład: Filozoficzne racje alienacji osoby ludzkiej w aspekcie społecznym.

(Lecture: The philosophical aspects of the alienation of the human being within society)

 • (międzynarodowa) (international) Instytut Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Lwowski Regionalny Instytut Zarządzania Ukraińskiej Akademii Zarządzania Państwem przy Prezydencie Ukrainy, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zmiany globalne jako czynnik rozwoju lokalnego z cyklu: Zmiana jako czynnik rozwoju regionów – organizacji – przedsiębiorstw – rynków kapitałowych, Lublin – Lwów, dnia 29 maja – 1 czerwca 2006 r.: wykład: Racje bytu człowieka w procesie zmian globalno-lokalnych.

(Lecture:The human right to existence in the changing global and local processes)

 • (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Tomaszów Lub., dnia 3 czerwca 2006 r.: wykład: Człowiek - fundamentem ekonomicznego bezpieczeństwa państw.

(Lecture: Human being- the foundation of the economical security of the state)

 • (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Polska wieś w Unii Europejskiej (Aspekty prawne, ekonomiczne, socjologiczne i etyczne), Tomaszów Lub., dnia 4 czerwca 2006 r.: wykład: Chrześcijańska filozofia wsi.

(Lecture: The christian philosophy of the village)

 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, Zamość, dnia 18 czerwca 2006 r.: wykład: Kilka aspektów problematyki lustracji oraz przerywania ciąży w Polsce.

(Lecture: A few aspects of the dilemma of scrutiny and abortion in Poland)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Święto patronalne, Lublin, dnia 23 czerwca 2006 r.: przemówienie: O poznaniu i umiłowaniu Logosu.

(Speech: Regarding the discovery and loving of Logos)

 • Parafia Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia NMP; Starostwo Powiatowe Biłgoraj, konferencja, Biłgoraj, dnia 9 lipca 2006 r.: wykład: O bycie mężczyzny.

(Lecture: Regarding the existence of a man)

 • (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Prawo i ekonomia w nauczaniu Jana Pawła II, Tomaszów Lub., dnia 8 września 2006 r.: referat: Istota chrześcijańskiej filozofii prawa i ekonomii według Jana Pawła II.

(Paper: The essence of the christian legal philosophy and economy according to John Paul II)

 • (międzynarodowa) (international) Akademie für Europäisches Recht i Wydział Prawa Towarzystwa Naukowego KUL, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultur und Recht“: Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trier, dnia 18-19 września 2006 r.: tłumacz. (Translator)
 • (ogólnopolska) Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, Konferencja: „Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej“, Zakopane, dnia 4-6 października 2006 r.: współorganizator i referat: Filozoficzno-religijny namysł nad duszpasterstwem jako służbą człowiekowi.

(Co-organizer and presenter of paper: The philosophical and religious reflection on the ministry as the service to man)

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Zamość, dnia 12 października 2006 r., kazanie-przemówienie akademickie podczas Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2006/07: O Logosie. (About Logos)
 • Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu: XII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Zamość, dnia 14 października 2006 r.: referat: Ideowa aktualność Ślubów króla Jana Kazimierza i Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

(Paper: Today’s ideology of vows of king John Casimir and the Prime Cardinal Wyszynski)

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Jana Pawła II, Krasnobród, dnia 16 października 2006 r.: referat: Jan Paweł II – Sługą Miłosierdzia. (John Paul II- the servant of mercy)
 • (ogólnopolska) Grupa Parlamentu Europejskiego: Niepodległość i Demokracja oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, dnia 21 października 2006 r.: referat: Krytyczna analiza filozoficzna Nowej Lewicy.

(Paper: The critical philosophical analysis of new left-wing)

 • Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada 2006 r. o godz. 9.00: referat: Niepodległość Polski w perspektywie teraźniejszości i przyszłości.

(Paper: The independence of Poland in the present and future perspectives)

 • Urząd Miasta Biłgoraj, Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada 2006 r. o godz. 17.00: referat: O wolności. (About freedom)
 • (międzynarodowa) (international) Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin dnia 15 listopada 2006 r.: referat: W poszukiwaniu chrześcijańskiej filozofii wychowania.

(Paper: In search of christian philosophy of upbringing)

 • Towarzystwo Naukowe w Uniwersytecie Jagiellońskim: Disputationes Academicae, Kraków, dnia 15 listopada 2006 r., wykład: Krytyka poglądów nowej lewicy.

(Lecture: Critiquing new left-wing’s views)

 • Instytut Świecki „Spigolatrici della Chiesa”, Lublin, dnia 18 listopada 2006 r.: referat: Problematyka Opatrzności Bożej nad człowiekiem i światem.

(Paper: The dilemma of God’s providence over human being and the world)

 • (międzynarodowa) (international) Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, dnia 14 grudnia 2006 r.: tłumacz wykładu Prof. B. Walda z Uniwersytetu Paderborn. (Translator)
 • Biuro Informacji Obywatelskiej, konferencja: Budowanie społeczności obywatelskiej, Tomaszów Lub., dnia 15 grudnia 2006 r.: referat: Rola Uniwersytetu w kształtowaniu świadomości prawnej Mieszkańców Ziemi Tomaszowskiej.

(Paper: The role of university in the shaping of legal consciousness of the inhabitants of the Tomaszowski region)

2007

 • Tomaszowskie Forum Gospodarcze, Tomaszów Lub., dnia 19 stycznia 2007 r.: referat: O sensie i możliwościach budowania lokalnej społeczności.

(Paper: Regarding the meaningfulness and possibilities of building local communities)

 • Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Paulinów Na Skałce, Kraków, dnia 21 lutego 2007 r.: dzień skupienia: Niezwykła aktualność powołania Bożego do życia według rad ewangelicznych w kontekście nowożytnej i współczesnej myśli filozoficznej.
 • Sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika Na Skałce, Kraków, dnia 21 lutego 2007 r.: przemówienie: O jedności i pojednaniu Narodu.

(Speech: Regarding the unity and reconciliation of the nation)

 • Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Jarosław, dnia 4 marca 2007 r.: referat: Miłość – fundamentem i celem chrześcijańskiego kształcenia i wychowania człowieka wg Anny Jenke.

(Paper: Love- the foundation and aim of christian education and upbringing of human being according to Anna Jenke)

 • Kolegiata, Jarosław, dnia 4 marca 2007 r.: przemówienie: Prawna ochrona życia - najwyższą racją Narodu polskiego, Rzeczpospolitej i Kościoła w naszej Ojczyźnie.
 • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej i Starostwo Powiatowe Biłgoraj, Biłgoraj, dnia 25-28 marca 2007 r.: konferencje: Powołanie człowieka do życia i jego ochrona prawna.

(Conference: The vocation of human being to life and his/her legal protection)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, dnia 2 kwietnia 2007 r., przemówienie: Jan Paweł II jako apostoł życia.

(Speech: John Paul II in the role of an apostle of life)

 • Koło Naukowe Studentów Pedagogiki oraz Katedra Pedagogiki Społecznej przy Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, IV Dni Pedagogiczne: Pedagog – filozofia i kultura życia, Lublin, dnia 12 kwietnia 2007 r.: referat: Aksjologia transcendentna jako centrum kultury życia.

(Paper: The transcending axiology as the centre of the culture of life)

 • Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe Tomaszów Lub., Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Tomaszów Lub., dnia 3 maja 2007 r., referat: Ideowa aktualność Konstytucji 3-Maja.

(Paper: The contemporary ideology of the 3 of May Constitution)

 • (regionalna) (regional) Starostwo Powiatowe Biłgoraj, Zespół Szkół Leśnych Biłgoraj, PTTK Biłgoraj, Polski Klub Ekologiczny m.in., Konferencja: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza II, Biłgoraj, 10 maja 2007 r.: referat: Szanse i zagrożenia współczesnej kultury i dziedzictwa regionu.

(Paper: The possibilities and dangers of modern culture and regional traditions)

 • (regionalna) (regional) – Ochrona dziecka w prawie publicznym - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, dnia 25 maja 2007 r., referat: Filozofia bytowości dziecka.

(Paper: The phiolosophy of existence of a child)

 • (międzynarodowa) (international) Europa. Gospodarka. Media – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, dnia 5 czerwca 2007 r., współorganizator i referat: Istotne wymiary bytowości ekonomiczno-medialnej w postwspółczesnej Europie.

(Paper: The essential dimensions of existence in the economy and media of modern Europe)

 • (wojewódzka) – Urząd Wojewódzki-Wydział Oświaty, konferencja: Wartości w edukacji i wychowanie do wartości, Rzeszów, dnia 11 czerwca 2007 r.: wykład: O patriotyzmie jako szacunku do Narodu i do Ojczyzny, cz. I.

(Lecture: Regarding the patriotism as the sign of respect toward the nation and motherland, part I)

 • (wojewódzka) – Urząd Wojewódzki-Wydział Oświaty, konferencja: Wartości w edukacji i wychowanie do wartości, Rzeszów, dnia 12 czerwca 2007 r.: wykład: O patriotyzmie jako szacunku do Narodu i do Ojczyzny, cz. II.

(Lecture: Regarding the patriotism as the sign of respect toward the nation and motherland, part II)

 • Zespół Szkół Ekonomicznych, Rzeszów, dnia 12 czerwca 2007 r.: spotkanie z młodzieżą na temat: Czym jest nauka w życiu człowieka?

(Meeting with youth: The meaning of education in human life)

 • Kościół pw. św. Katarzyny: V Zamojskie Spotkania Kultur, Zamość, dnia 17 czerwca 2007 r.: przemówienie: O roli i wartości języka łacińskiego w życiu Kościoła.

(Speech: Regarding the role of latin language in the life of the Church)

 • Akcja Katolicka w Świdniku, dnia 17 czerwca 2007 r.: referat: Przesłanie Jana Pawła II do Narodu podczas jego pielgrzymki w Lublinie.

(Paper: The message of John Paul II to the nation during his pilgrimage in Lublin)

 • (europejska) Università Europea di Roma – Un nuovo umanesimo per l’Europa. Il ruolo delle Università. Incontro Europeo dei Docenti Universitari in occasione del 50° anniversario dei Trattati di Roma (1957-2007), Roma, dnia 21-24 czerwca 2007 r., referat w j. angielskim: The Relevance of Natural Law.
 • (ogólnopolska - panel dyskusyjny) – VI Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli podczas 70. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców: Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli – Aula Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze w Częstochowie, dnia 30 czerwca – 1 lipca 2007 r., referat: Miłość - fundamentem i celem chrześcijańskiego kształcenia i wychowania człowieka według Sługi Bożej Anny Jenke.

(Paper: Love- the foundation and aim of christian education and upbringing of human being according to Anna Jenke)

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Jana Pawła II, Krasnobród, dnia 15 lipca 2007 r.: referat: Rola nauczyciela w papieskiej szkole według myśli o edukacji C.K. Norwida.
 • (wykład, seminarium) – Natural Law – The Norwegian Lutheran School of Theology, Oslo – Norwegia, dnia 8 września 2007 r., j. angielski;
 • (międzynarodowa) (international) - Trialogos, konferencja naukowa: In Search of the Roots of Europe’s Cultural Identity, Tallinn - Estonia, dnia 24-28 września 2007 r., referat w j. angielskim: Who is Jesus of Nazareth for the modern philosophy?
 • (międzynarodowa) (international) – Trialogos, konferencja naukowa: In Search of the Roots of Europe’s Cultural Identity, Tallinn - Estonia, dnia 24-28 września 2007 r., referat w j. angielskim: A great doubt or rejection of some thinkers in modern philosophy towards Jesus as true God.
 • Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Jarosław, dnia 30 września 2007 r.: referat: Myśli Anny Jenke o Ojczyźnie.

(Paper: Anna Jenke’s contemplation on motherland)

 • (regionalna) (regional) – Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, konferencja: Rodzina kolebką powołań, Zamość, dnia 13 października 2007 r., współorganizator i referat: Rodzina jako pierwsza szkoła życia i wiary.

(Paper: Family as the first school of life and faith)

 • Konkatedra, Lubaczów, Obchody Dnia Papieskiego, dnia 16 październik 2007 r.: referat: Jan Paweł II – obrońcą godności człowieka.

(Paper: John Paul II- the defender of the diginity of a human being)

 • (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Międzynarodowe seminarium naukowe o języku, dnia 20 października 2007 r.: referat: Język jako byt. (Paper: Language as existence)
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Inauguracja Roku Akademickiego 2007/08, dnia 21 października 2007 r.: Sprawozdanie za rok akademicki 2006/07.

(Report for the academic year 2006/07)

 • Stowarzyszenie „Odrodzenie”, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Rzeszów, dnia 9 listopada 2007 r.: referat: „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”.

(Paper: „Remember the sabbath day, to keep it holy”)

 • Stowarzyszenie „Odrodzenie”, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Rzeszów, dnia 9 listopada 2007 r.: referat: O aktualności świętości w obliczu wyzwań czasu i świata.
 • Urząd Miasta Krasnobród, Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada 2007 r.: referat: Problematyka suwerenności Narodu i Państwa w epoce społeczeństwa informacyjnego.

(Paper: The dilemma of sovereignty of the nation and state in the era of computerized society)

 • (wydziałowa) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, konferencja: Samorząd naszych szans i możliwości, dnia 24 listopada 2007 r., współorganizator i referat: Rola jednostki w społeczności samorządowej.

(Co-organizer and presenter of paper: The role of individual in the local self-government)

 • (ogólnopolska) Polskie Koleje Państwowe, konferencja, Przemyśl, dnia 4-5 grudnia 2007 r.: referat: Bycie kolejarzem jako obraz pielgrzymstwa człowieka do Boga i do Nieba.

(Paper: The role of railwayman as the illustration of pilgrimage of human being toward God and Heaven)

 • (międzynarodowa) (international) Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, dnia 13 grudnia 2007 r.: tłumacz wykładu Prof. B. Walda z Uniwersytetu w Paderborn. (Translator)

2008

 • (ogólnopolska) Grupa Parlamentu Europejskiego: Niepodległość i Demokracja, Łódź-Filharmonia, dnia 13 stycznia 2008 r.: referat: Kilka aspektów rozumienia życia w myśli nowożytnej.

(Paper: A few aspects of understanding life in the modern thought)

 • (ogólnopolska) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, konferencja: Tożsamość Narodu i suwerenność Państwa a integracja europejska, dnia 23 stycznia 2008 r., współorganizator i referat: Tożsamość jako zasada fundamentalna narodu, państwa i Europy.

(Co-organizer and presenter of paper: Identity as the foundation of the nation, state and Europe)

 • (ogólnopolska) Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, dnia 26 stycznia 2008 r.: referat: Troska o ład intelektualny. (Paper: Concern for the intellectual order)
 • (międzynarodowa) (international) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, konferencja naukowa: Granice państwa, Człowiek, Gospodarka, Tomaszów Lub., dnia 9 lutego 2008 r., referat: Bytowanie człowieka jako koegzystencja nieograniczoności i ograniczoności.

(Paper: Human existence as the co-existance of possibilities and limitations)

 • Parafia pw. Ducha Świętego, Poniatowa, dnia 16 lutego 2008 r.: referat: O wartości i pięknie służby ministranckiej w Kościele.

(Paper: Regarding the value and beauty of the choirboy service in Church)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Naukowego WZNPiE KUL w Tomaszowie Lub., dnia 29 marca 2008 r.: Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub. za okres od 1 września 2006 r. do 29 marca 2008 r.

(The account of the activities of the Extraneous Department of Legal and Economical Sciences KUL in Tomaszow Lubelski for the time period from Sept. 1, 2006 to Mar. 29, 2008)

 • (regionalna) (regional) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Konferencja Naukowa: Świat podzielony ideologiami – perspektywy przezwyciężenia konfliktów, Zamość, dnia 2 kwietnia 2008 r.: referat: Podziały między ludźmi w świetle filozofii.

(Paper: The divisions among people in the light of philosophy)

 • Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Świdnica, dnia 5 kwietnia 2008 r.: referat: Wychowanie człowieka do najwyższych wartości.

(Paper: The upbringing of a human being to the highest of values)

 • (międzynarodowa) (international) Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, dnia 16 kwietnia 2008 r.: referat: Unia Europejska: jaka solidarność?

(Paper: European Union: what solidarity?)

 • Polonia w Norwegii: Oslo, dnia 22 kwietnia 2008 r.: referat: O chrześcijańskie rozumienie małżeństwa i rodziny.

(Paper: For the christian understanding of marriage and family)

 • (regionalna) (regional) – Starostwo Powiatowe Biłgoraj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, konferencja naukowa: Media: informacja czy manipulacja?, Biłgoraj, dnia 29 kwietnia 2008 r., referat: Troska o filozofię mediów godną człowieka.

(Paper: The concern for the dignity of human being in the philosophy of media)

 • Jarosław, spotkanie z młodzieżą w Ratuszu Urzędu Miejskiego, dnia 30 kwietnia 2008 r.: referat: Argumenty „za” i „przeciw” przyjęciu Traktatu Lizbońskiego.

(Paper: The „for” and „against” arguments for the the acceptance of the Treaty of Lisbon)

 • (regionalna) (regional) Starostwo Powiatowe Biłgoraj, Zespół Szkół Leśnych Biłgoraj, PTTK Biłgoraj, Polski Klub Ekologiczny m.in., konferencja naukowa: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza III, Biłgoraj, 10 maja 2008 r.: referat: Ocalenie przyrody jako dzieła Bożego warunkiem rozwoju i kultury człowieka.

(Paper: Conserving nature as the creation of God, the foundation of human evolution and culture)

 • (międzynarodowa) (international) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub. wraz z Biblioteką Miejską w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Słowo a człowiek, Tomaszów Lub., dnia 10-11 maja 2008 r.: referat: Słowo w służbie bytowości osoby ludzkiej. (Paper: A word for the service in the existence of human being)
 • (ogólnopolska) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Krasnobród, dnia 13-15 maja 2008 r.: referat: Podstawy filozoficzno-prawne stosunków Państwo-Kościół.

(Paper: The philosophical and legal foundations of the relations between the state and Church)

 • (regionalna) (regional) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Tomaszów Lub., dnia 17 maja 2008 r.: Sprawnie w prawie: Inicjatywy powszechnej pomocy prawnej przeciw marginalizacji społecznej. (Conference)
 • (międzynarodowa) (international) Rzecznik Praw Dziecka oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ochrona życia, zdrowia i godności dziecka, Warszawa-UKSW, dnia 29-30 maja 2008 r.: współorganizator i referat: Chrześcijańska filozofia dziecka według Jana Pawła II.

(Co-organizer and presenter of paper: The christian philosophy of child according to John Paul II)

 • (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polska-Europa-Świat: Korporacje transnarodowe, Tomaszów Lub., dnia 4 czerwca 2008 r.: referat: Dobro bytu narodu – celem czy środkiem korporacji transnarodowych?

(Paper: The benefit of the existence of a nation- aim or means of international corporations?)

 • (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., międzynarodowa konferencja naukowa: Europa-Gospodarka-Media, Tomaszów Lub., dnia 5 czerwca 2008 r.: referat: Istotne wymiary bytowości ekonomiczno-medialnej w postwspółczesnej Europie.

(Paper: The essential dimensions of existence in the economy and media of postmodern Europe)

 • (ogólnopolska) Starostwo Powiatowe Łańcut oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Łańcut-Zamek, dnia 13-14 czerwca 2008 r.: referat: Struktura bytowa osoby ludzkiej jako podstawa działalności samorządowej

(Paper: The structural existence of human being as the foundation of self- governing activity)

 • XX sesja V kadencji Rady Miasta, Tomaszów Lub., dnia 27 czerwca 2008 r.: referat: Informacja o funkcjonowaniu Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.
 • Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Montreal-Kanada, dnia 11 września 2008 r.: referat: Wpływ ideologii współczesnych na życie moralne człowieka.

(Paper: The influence of modern ideology on the morality of human life)

 • Saint-Paul-University, Ottawa-Kanada, dnia 12 września 2008 r.: wykład: Filozofia a bezpieczeństwo człowieka.

(Lecture: Philosophy with respect to individual’s security)

 • Parafia pw. św. Jacka, Ottawa-Kanada, dnia 13 września 2008 r.: referat: Nauka Jana Pawła II o dziecku i rodzinie.

(Paper: The teachings of John Paul II regarding a child and the family)

 • Parafia pw. św. Eugeniusza, Brampton, Ontario-Kanada, dnia 14 września 2008 r.: referat: Chrześcijańskie myślenie na temat dziecka i rodziny.

(Paper: Christian contemplation on the subject of a child and the family)

 • Radio Polonia, Toronto, Ontario-Kanada, dnia 16 września 2008 r.: wywiad. (interview)
 • Parafia pw. św. Kazimierza, Toronto, Ontario-Kanada, dnia 17 września 2008 r.: Rodzina jako pierwsza szkoła życia a filozoficzne aspekty świętości.

(Family as the first school of life with respect to the philosophical aspects of divinity)

 • McGill-University, Montreal-Kanada, dnia 19 września 2008 r.: wykład: Kim jest człowiek w kontekście procesu globalizacji świata?

(Lecture: The role of human being in the context of globalization of the world)

 • Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Montreal-Kanada, dnia 20 września 2008 r.: referat: Wychowanie młodego człowieka do najwyższych wartości.

(Paper: The upbringing of a young person to the highest values)

 • Parafia pw. św. Wojciecha i św. Maksymiliana, Montreal-Kanada, dnia 21 września 2008 r.: referat: Miłość – fundamentem i celem chrześcijańskiego kształtowania się człowieka.
 • Studio DAL, Montreal-Kanada, dnia 21 września 2008 r.: wykład: Kobieta w kontekście Boskiego dzieła stworzenia wszechświata.

(Lecture: A woman in the context of God’s creation of the universe)

 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, dnia 11 października 2008 r.: wykład inauguracyjny: Umiłowanie Logosu – istotą i celem nauki.

(Inauguration lecture: The love of Logos- the essence and aim of science)

 • (regionalna) (regional) – Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, konferencja naukowa: Niespokojni nadzieją, Zamość, dnia 11 października 2008 r., współorganizator i referat: Pa mięć a konieczność nadziei.

(Co-organizer and presenter of paper: Remembrance with respect to the necessity of hope)

 • Urząd Miasta Głubczyce oraz Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Głubczyce, dnia 18 października 2008 r.: referat: Dziecko widziane oczami Sług Bożych Jana Pawła II i Anny Jenke.

(Paper: Child as seen through the eyes of God’s servants: John Paul II and Anna Jenke)

 • (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Prawo rodzinne w dobie przemian, Tomaszów Lub., dnia 25 października 2008 r.: referat: Koncepcje małżeństwa i rodziny w nowożytnej filozofii.

(Paper: The concept of marriage and family in modern philosophy)

 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Inauguracja Roku Akademickiego 2008/09, dnia 26 października 2008 r.: Sprawozdanie za rok akademicki 2007/08.

(Report for the academic year 2007/08)

 • (ogólnopolska) Biuro Poselskie Posła Mariusza Grada oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., I Regionalna Konferencja Społeczno-Ekonomiczna: Podstrefy ekonomiczne szansą rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej, Tomaszów Lub., dnia 27 października 2008 r.: referat: Filozofia rozwoju regionu.

(Paper: The philosophy of reginal development)

 • Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Jarosław, dnia 9 listopada 2008 r.: referat: Polsko, jak Cię kochać?

(Paper: Poland, how do I love thou?)

 • (międzynarodowa) (international) Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Konferencja naukowa: Edukacja: szanse i zagrożenia dzisiaj?, Toruń, dnia 21-22 października 2008 r.: tłumacz wykładu Doc. Dr. E. Pavesiego oraz wykładu Doc. Dr. H.-G. Kuttnera. (Translator)
 • (ogólnopolska) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa WPiA oraz Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej im. Wojciecha Wasiutyńskiego UKSW, konferencja naukowa: W świecie ideologii – wielkie doktryny polityczne, Warszawa, dnia 26-27 listopada 2008 r., referat: Neomarksistowska próba Adorna usprawiedliwienia psychoanalizy S. Freuda.

(Paper: Adorn’s neomarxist attempt at justification of S. Freud’s psychoanalysis)

 • KRUS-Teresin, dnia 5 grudnia 2008 r.: przemówienie: O Boskim pochodzeniu godności rolnika jako żywiciela Narodu.

(Speech: Regarding the divine source of the dignity of the farmer as the provider for the nation)

 • (regionalna) (regional) Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Instytut Prawa, konferencja naukowa: Rodzina w prawie, Stalowa Wola, dnia 15 grudnia 2008 r., referat: Rozumienie małżeństwa i rodziny w świetle klasycznej interpretacji prawa naturalnego.

(Paper: The understanding of marriage and family in the light of the classical interpretation of the natural law)

 • (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Strefa Schengen. Europa bez granic czy nowa żelazna kurtyna?, Tomaszów Lub., dnia 16 grudnia 2008 r.: referat: Filozofia współpracy narodów.

(Paper: The philosophy of the cooperation of the nations)

2009

 1. Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Jarosław, dnia 10 stycznia 2009 r.: referat: Wcielenie Syna Bożego jako szczyt historii ducha.

(Paper: The incarnation of the Son of God as the pinnacle of spiritual history)

 1. Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Jarosław, 33 rocznica śmierci Sługi Bożej Anny Jenke, dnia 15 lutego 2009 r.: referat: Konieczność ponownego namysłu naukowego nad Osobą i dziełem Jezusa z Nazaretu.

(Paper: The necessity of the revision of current scientific thought over the Person and achievements of Jesus of Nazareth)

 1. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Państwo polskie a jego bezpieczeństwo międzynarodowe – dawniej i dziś, Tomaszów Lub., dnia 7 marca 2009 r.: referat: Pojednanie narodu polskiego jako wewnętrzna racja bytowa bezpieczeństwa państwa.

(Paper: The unification of the polish nation as the foundation of the internal existence and security of the state)

 1. (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Akt promocji: Prezentacja pierwszej syntezy polskiego prawa: A Synthesis of Polish Law, Tomaszów Lub., dnia 8 marca 2009 r.: referat: O idei projektu. (Paper: Regarding the idea of the project)
 2. (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Akt promocji: Prezentacja pierwszej syntezy polskiego prawa: A Synthesis of Polish Law, Tomaszów Lub., dnia 8 marca 2009 r.: referat: Kilka uwag o „początku” polskiej filozofii prawa jako nauki.

(Paper: A few remarks on the „inception” of polish legal philosophy as science)

 1. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, konferencja naukowa: Szkoła – wychowanie i edukacja, Biłgoraj, dnia 10 marca 2009 r.: referat: O idei chrześcijańskiego kształcenia i wychowania człowieka według Edyty Stein – filozof i męczennicy z Auschwitz.

(Paper: Regarding the idea of christian education and upbringing of a human being according to Edith Stein, the philosopher and martyr from Auschwitz)

 1. Fundacja Wspierania Rozwoju Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lub., dnia 13 marca 2009 r.: Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub. za okres od 29 marca 2008 r. do 13 marca 2009 r.

(The account of the activities of the Extraneous Department of Legal and Economical Sciences KUL in Tomaszow Lubelski for the time period from Mar. 29, 2008 to Mar. 13, 2009)

 1. Zarząd Prawa i Sprawiedliwości w Biłgoraju, Biłgoraj, dnia 16 marca 2009 r.: referat: Szanse i zagrożenia dla Narodów i Państw Unii Europejskiej.

(Paper: The opportunities and dangers for the nations and states of the European Union)

 1. Szkoła Podstawowa w Górecku Starym, spotkanie z rodzicami i nauczycielami, Górecko Stare, dnia 16 kwietnia 2009 r., referat: Rola rodziców i nauczycieli w procesie kształcenia i wychowania dziecka.

(Paper: The role of parents and teachers in the process of education and upbringing of a child)

 1. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Etyka a ekonomia, Tomaszów Lub., dnia 18 kwietnia 2009 r.: referat: Etyczno-ekonomiczna podmiotowość osoby ludzkiej.

(Paper: The ethical and economical subjectivity of a human being)

 1. (międzynarodowa) (international) Katedra Filozofii Kultury KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Gilson Society (USA), Universidad Abat Oliba CEU (Barcelona), VIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu”: Terroryzm – dawniej i dziś, KUL-Lublin, dnia 21 kwietnia 2009 r.: referat: Terror Nowej Lewicy.

(Paper: The terror of the new left-wing)

 1. (regionalna) (regional) Starostwo Powiatowe Biłgoraj, Zespół Szkół Leśnych Biłgoraj, PTTK Biłgoraj, Polski Klub Ekologiczny m.in., Konferencja: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza IV, Biłgoraj, 22 kwietnia 2009 r.: wykład: Człowiek – przyroda – kultura.

(Lecture: Man – environment – culture)

 1. (regionalna) (regional) Wójt Gminy Łaszczów, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Łaszczów Wczoraj – Dziś – Jutro, Łaszczów, dnia 23 kwietnia 2009 r.: referat: Filozofia kultury miasta.

(Paper: The philosophy of the culture of a city)

 1. (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Państwo – Naród – Prawo w nauczaniu Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, Tomaszów Lub., dnia 24 kwietnia 2009 r.: referat: Filozofia myśli Księdza Jerzego.

(Paper: The philosophy of thought of priest Jerzy)

 1. (wykład) (lecture) Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Jarosław, dnia 26 kwietnia 2009 r.: referat i dyskusja: „Trzeba zawsze czegoś pragnąć i coś sobą reprezentować” (Sługa Boża Anna Jenke).
 2. (międzynarodowa) (international) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. m.in., konferencja naukowa: VIIIth International Conference and Workshop on Landscape Architecture and Regional Planning: Landscape conservation and bees or why the bees disappear from rural areas, Tuczno, dnia 30 kwietnia – 3 maja 2009 r.: referat: Rationality of care of human on bees’survival.
 3. Instytut Germanistyki Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w Lublinie, Lublin, dnia 13 maja 2009 r.: wykład: Die Neue Linke in Deutschland.
 4. (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Quo vadis Unio Europejska? Nadzieje i niepokoje z Traktatem Lizbońskim, Tomaszów Lub., dnia 15 maja 2009 r.: referat: Próba prezentacji syntezy filozofii Unii Europejskiej.

(Paper: An attempt at presenting the synthesis of the European Union’s philosophy)

 1. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Wokół problemu AIDS, Tomaszów Lub., dnia 21 maja 2009 r.: referat: Antropologiczno-etyczne aspekty problemu AIDS.

(Paper: The anthropological and ethical aspects of the dilemma of AIDS)

 1. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Św. Paweł i Marketing, Tomaszów Lub., dnia 25 maja 2009 r.: referat: Istota chrześcijańskiej racjonalności.

(Paper: The essence of christian rationality)

 1. (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Człowiek a nikotyna, Tomaszów Lub., dnia 26 maja 2009 r.: referat: Filozofia kultury zdrowotnej osoby ludzkiej.

(Paper: The philosophy of the culture of the health of a human being)

 1. Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny we Lwowie-Dublany, Lwów-Dublany, dnia 26 maja 2009 r.: wykład: Ethical and Economic Aspects of Human. (lecture)
 2. (międzynarodowa) (international) Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Drugij Lwowskij miżnarodnij forum: Perspektiwi zastosowannia alternatiwnich sposobiw wiriszennia sporiw (ADR) w Ukraini, Lwów, dnia 26-29 maja 2009 r.: referat: Filozofia rozwiązywania sporów. (Paper: The philosophy of conflict resolution)
 3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy oraz Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, konferencja naukowa: Rodzina zastępcza szansą na szczęśliwe dzieciństwo, Zamość-Sala Consulatus, dnia 29 maja 2009 r.: referat: Rodzina zastępcza z perspektywy filozofii. (Paper: Foster parenting in the philosophical perspective)
 4. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Energetyka a ochrona środowiska naturalnego w skali globalnej i lokalnej, Tomaszów Lub., dnia 5 czerwca 2009 r.: referat: Filozofia korzystania z dóbr naturalnych.

(Paper: The philosophy of the exploitation of natural resources)

 1. (wykład) (lecture) Grafenhausen-Niemcy, dnia 29 sierpnia 2009 r., referat: Was ist Philosophie?
 2. (ogólnopolska) Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Miasto Tomaszów Lub., konferencja naukowa: Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku, Tomaszów Lub., dnia 18 września 2009 r.: referat: Filozoficzny kontekst II wojny światowej.

(Paper: The philosophical context of World War II)

 1. (regionalna) (regional) Miasto Jarosław, Towarzystwo Sługi Bożej Anny Jenke, 70. rocznica II wojny światowej: „Dopiero wolność niesie godność” (A. Jenke), Dom Kultury w Jarosławiu, dnia 20 września 2009 r.: referat: O nazizmie hitlerowskim jako nowej religii? (Paper: About Hitler’s nazism as a new religion?)
 2. (regionalna) (regional) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda Hufiec Pracy 3-4, konferencja naukowa: Przestępczość wśród młodzieży – zagrożenia, sposoby przeciwdziałania, Tomaszów Lub., dnia 7 października 2009 r.: referat: Metody wspierania, rozwoju i ochrony młodzieży dzisiaj.

(Paper: The methods of support, development and protection of today’s youth)

 1. (regionalna) (regional) Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu, konferencja naukowa: Otoczyć troską życie, Zamość, dnia 10 października 2009 r.: referat: Życie jako najcenniejszy dar Boga.

(Paper: Life as the most precious gift from God)

 1. (międzynarodowa) (international) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Wydział Teologiczny – Instytut Badań nad Rodziną, konferencja naukowa pt.: Troska Kościoła o rodzinę w Polsce i Europie, Łomianki, dnia 12 października 2009 r.: referat: Rodzina jako pierwotna ojczyzna życia człowieka.

(Lecture: Family as the primeval motherland of a human being’s life)

 1. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. i Katedra Teorii Ekonomii WZNPiE, konferencja naukowa: Człowiek a ekonomia, Tomaszów Lub., dnia 16 października 2009 r.: referat: Koncepcja człowieka w ekonomii według Jana Pawła II.

(Paper: The concept of a human being in economy according to John Paul II)

 1. (seminarium otwarte ICT – Prof. Manfred Balkenohl Universität Osnabrück-Vechta) KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Czy chory jest pasożytem społeczeństwa?, Tomaszów Lub., dnia 17 października 2009 r.
 2. (wykład) (lecture) Akademia III Wieku w Jarosławiu, dnia 28 października 2009 r.: Czym jest nazizm niemiecki? (What is the German nazism?)
 3. Konferencja inaugurująca realizację projektu „EkoRoztocze”, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. i Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, Tomaszów Lub., dnia 30 października 2009 r., referat: Antropologiczno-etyczne podstawy ekorozwoju.

(Paper: The anthropological and ethical foundations of eco-development)

 1. (regionalna) (regional) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Miejska Policji w Zamościu, konferencja naukowa: Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności, Zamość - Sala Consulatus Ratusza Miejskiego, dnia 3 listopada 2009 r.: referat: Jak ratować człowieka dzisiaj?

(Paper: How do we safe a human being today?

 1. (ogólnopolska) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konferencja naukowa z cyklu problemy XXI wieku – zagadnienia zmian klimatycznych oraz ich wpływ na współczesnego człowieka pt.: Zmiany klimatu a społeczeństwo, Warszawa, dnia 19-20 listopada 2009 r.: referat: Etyczno-filozoficzny aspekt pakietu klimatyczno-energetycznego.

(Paper: The ethical and philosophical aspect of the meteorological and energetical package)

 1. (regionalna) (regional) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Czesław Martyniak – życie i dzieło, Tomaszów Lub. WZNPiE, dnia 10 grudnia 2009 r.: referat: Relacja myśli Czesława Martyniaka wobec niemieckiego idealizmu i neopozytywizmu.

(Paper: The relationship of Czeslaw Martyniak’s thoughts toward german idealism and neopositivism)

 1. (regionalna) (regional) Konferencja podsumowująca realizację projektu „Kompetentni kluczowo – szkolenia dla nauczycieli z powiatu biłgorajskiego”: Edukacja dla przyszłości, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” wraz z Miastem Tarnogród, Tarnogród, dnia 14 grudnia 2009 r., referat: O konieczności dalszego kształcenia … (Paper: Regarding the necessity of continuing education...)
 2. (spotkanie opłatkowe) Towarzystwo Sługi Bożej Anny Jenke, Restauracja „Klasyczna”, dnia 27 grudnia 2009 r., referat: Refleksje na Boże Narodzenie 2009 roku.

(Paper: The reflection on Christmas of 2009)

2010

 1. (pogrzeb śp. Władysława Guza - Ojca), Par. Rzym-Kat. Tereszpol, dnia 5 stycznia 2010 r., przemówienie. (Funeral speech)
 2. (spotkanie opłatkowe), Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., przemówienie. (Speech)
 3. (spotkanie opłatkowe dla Rolników-ekologów), Tarnogród, dnia 26 stycznia 2010 r., przemówienie: O świętej godności rolnika jako współpracownika Boga w nauce Papieża Piusa XII.

(Speech: Regarding the dignity of a farmer as an associate of God in the teachings of Pope Pius XII)

 1. (spotkanie opłatkowe) Rodzina Radia Maryja, Biłgoraj, dnia 24 stycznia 2010 r., przemówienie: O Wszechwiedzy Boga.

(Speech: About the omniscience of God)

 1. (regionalna) (regional) Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Kolegiata - Restauracja „Klasyczna”, Jarosław, dnia 14 lutego 2010 r., referat: Bóg – naszym Ojcem w Biblii i filozofii nowożytnej.

(Paper: God as our Father in the Bible and modern philosophy)

 1. (spotkanie środowisk twórczych), Józefów k/Warszawy, dnia 19 lutego 2010 r., przemówienie: Adam Mickiewicz a kontekst filozoficzny jego twórczości.

(Speech: Adam Mickiewicz with respect to philosophical context of his works)

 1. (międzynarodowa) (international) Uniwersytet Bankowości Banku Narodowego Ukrainy i Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Rodzina i ekonomia, Lwów, dnia 3 marca 2010 r., referat: Koncepcje małżeństwa i rodziny w nowożytnej filozofii.

(Paper: The concepts of marriage and family in modern philosophy)

 1. (wykłady-rekolekcje dla rodziców uczniów szkoły Sióstr Niepokalanek) Chrześcijańska koncepcja kształcenia i wychowania człowieka według ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Klasztor Sióstr Niepokalanek, Jarosław, dnia 19-21 marca 2010 r.

(Lecture: The christian concept of an education and upbringing according to card. Stefan Wyszyński)

 1. (wykład) do rolników, Dom Rekolekcyjny Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - Łabunie, dnia 21 marca 2010r.: Chrześcijańskie pojęcie bytowości rolnika.

(Lecture: The christian concept of a farmer being)

 1. (regionalna) (regional) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Fundacja „Dom Europy”, konferencja naukowa otwierająca realizację projektu „Akademia Przedsiębiorczości”, Tomaszów Lub., dnia 25 marca 2010 r., referat: Przedsiębiorczość jako jedna z możliwości egzystencjalnych osoby ludzkiej.

(Paper: Recourcefulness as one of the possible existences of a human being)

 1. (regionalna) (regional) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, sympozjum naukowe: Jan Paweł II – pytania o Polskę w Unii Europejskiej, Zamość, dnia 8 kwietnia 2010 r., referat: Filozofia wspólnoty narodów w nauczaniu Jana Pawła II.

(Paper: The philosophy of the community of nations in the teachings of John Paul II)

 1. (regionalna) (regional) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, konferencja naukowa: Prawny i społeczny wymiar godności człowieka, dnia 15 kwietnia 2010 r.: referat: O wrodzonej godności człowieka.

(Paper: Regarding the innate dignity of a human being)

 1. (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, dnia 16 kwietnia 2010 r.: referat: Filozoficzny kontekst gwarancji wolności religijnej w Unii Europejskiej.

(Paper: The philosophical context of the pledged freedom of religion in the European Union)

 1. (międzynarodowa) (international) KUL-Katedra Filozofii Kultury m.in., konferencja naukowa: Totalitaryzm, Lublin, dnia 24 kwietnia 2010 r.: Nowa lewica jako neototalitaryzm. (The new left-wing as neototalitarianism)
 2. (wykład) (lecture) Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, wiosenne sympozjum, Miejski Dom Kultury, Jarosław, dnia 25 kwietnia 2010 r., referat: Tylko miłość zwycięża świat.
 3. (ogólnopolska) I Lubelskie Dni Personalizmu, KUL-Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego, konferencja naukowa, Lublin, dnia 26-27 kwietnia: referat: Personalizm a redukcjonizmy nowożytne osoby.

(Paper: The personalism vs reductionism of a modern human being)

 1. (międzynarodowa) (international) Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski w Warszawie, Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, konferencja naukowa: Spatial management – an opportunity for economic groth and biodiversity protection in rural areas, Tuczno, dnia 30 kwietnia – 3 maja 2010 r., referat: Człowiek jako centrum gospodarki przestrzennej.

(Paper: Human being as a centre of spatial development)

 1. (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, konferencja naukowa: Katyń – zbrodnia ludobójstwa, Tomaszów Lub., dnia 7 maja 2010 r., referat: O istocie i celach komunizmu sowieckiego.

(Paper: Regarding the essence and aims of soviet communism)

 1. (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski w Warszawie, Oddział Terenowy w Tomaszowie Lubelskim, konferencja naukowa: Polska wieś w kontekście przemian społeczno-gospodarczych z okazji 20. rocznicy Kongresu Jedności PSL, Tomaszów Lub., dnia 9 maja 2010 r., referat: O bytowości rolnika w aspekcie filozoficznym.

(Paper: Regarding the existence of a farmer in the philosophical aspect)

 1. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwów oraz Instytut Teologiczny Lwów, konferencja naukowa: O teologii dzisiaj, Brzuchowice-Ukraina, dnia 11 maja 2010 r., referat: O destrukcji myśli nowej lewicy. (Paper: Regarding the destruction of thought by new left-wing)
 2. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Człowiek – zdrowie - miasto, Tomaszów Lub., dnia 13 maja 2010 r., referat: O zdrowiu fizycznym i duchowym człowieka miasta.

(Paper: Regarding the physical and spiritual health of the inhabitants of the city)

 1. (regionalna) (regional) Starostwo Powiatowe Biłgoraj, Zespół Szkół Leśnych Biłgoraj, Nadleśnictwo Biłgoraj, PTTK Biłgoraj, Kapituła Dziedzictwo Narodu „Święta Sprawa”, Polski Klub Ekologiczny m.in., V Konferencja: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza, Biłgoraj, 21 maja 2010 r.: wykład: Filozofia domu.

(Lecture: The philosophy of home)

 1. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Gospodarka a przyszłość młodzieży, Tomaszów Lub., dnia 8 czerwca 2010 r., referat: Ekonomia zorientowana na młodzież.

(Paper: Youth oriented economy)

 1. (wykład) (Lecture) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski i Rada Miasta Tomaszów Lubelski, XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Tomaszowie Lubelskim, dnia 11 czerwca 2010 r., referat: Samorząd w Rzeczypospolitej Polskiej jako konieczna droga do upodmiotowienia narodu polskiego.

(Paper: Self-government in the Republic of Poland as the necessary road to the empowerment of the polish nation)

 1. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie, konferencja naukowa: Roztocze i jego mieszkańcy – historia i kultura, Tomaszów Lub.-Lubaczów, dnia 18-19 czerwca 2010 r., Słowo otwarci: Mini-szkic filozofii Roztocza. (Opening speech: Mini-philosophical essay about Roztocze)
 2. Konferencja podsumowująca realizację projektu „EkoRoztocze”, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. i Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, Tomaszów Lub., dnia 30 czerwca 2010 r., referat: Antropologiczne perspektywy rozwoju Roztocza.

(Paper: The anthropological perspective on the development of Roztocze)

 1. Obchody 30-lecia Solidarności, NSZZ Solidarność, Tomaszów Lub., dnia 29 sierpnia 2010 r., referat: Czym jest Solidarność? (Paper: What is Solidarity?)
 2. II Zajęcia Konferencyjno-Rekolekcyjne w Grudziądzu, Miejsko-Gminne Centrum Wspierania Rodziny w Grudziądzu i Polska Geotermalna Asocjacja w Krakowie, Grudziądz, dnia 3 września 2010 r., Duchowy rozwój społeczności lokalnych.

(The spiritual development of local populations)

 1. (ogólnopolska) 54.(90.) Dni Modlitw Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”: Kościół filarem prawdy i świadkiem miłości, Jasna Góra, dnia 11 września 2010 r., referat: Kościół jednoczący się wokół prawdy i miłości.

(Paper: The unification of Church around the truth and love)

 1. (ogólnopolska) 54.(90.) Dni Modlitw Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”: Kościół filarem prawdy i świadkiem miłości, Jasna Góra, dnia 11 września 2010 r., Seminarium kultury i edukacji: Jak pokonać kryzys edukacji wywołany błędem antropologicznym?

(Cultural and educational seminar: How to defeat the educational crisis casued by an anthropological error?)

 1. (ogólnopolska) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Miasto Tomaszów Lub., konferencja naukowa: II wojna światowa na Ziemi Tomaszowskiej, Tomaszów Lub., dnia 17 września 2010 r.: referat: Filozofia konspiracji.

(Paper: The philosophy of conspiracy)

 1. (międzynarodowa) (international) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Zarząd Fundacji Wspierania Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., konferencja naukowa: Zrównoważony rozwój obszarów przygranicznych, Tomaszów Lub., dnia 20 września 2010 r.: referat: Życie ludzkie jako fundament ontyczny zrównoważonego rozwoju narodów przygranicza.

(Paper: Human life as the ontical foundation of a balanced development of the borderland nations)

 1. (regionalna) (regional) Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, konferencja naukowa: Bądźmy świadkami miłości, Zamość-Katolickie Szkoły Publiczne im. św. O. Pio, dnia 20 września 2010 r.: referat: Co to znaczy miłować w życiu dzieci i młodzieży.

(Paper: What does it mean to love in the lives of children and youths)

 1. (regionalna) (regional) Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, konferencja naukowa: Bądźmy świadkami miłości, Zamość-Katolickie Szkoły Publiczne im. św. O. Pio, dnia 20 września 2010 r.: referat: Kształcenie oraz wychowanie do świętej miłości Boga i bliźniego – istotą katolickiej edukacji.

(Paper: The instruction and upbringing to divine love of God and thy neighbour as the essence of catholic education)

 1. Begegnungstag in Wiesbaden (Niemcy), dnia 2 października 2010 r., wykład: Zum Marienverständnis des seligen John H. Kard. Newman (O rozumieniu Maryi według błogosławionego Johna H. Kard. Newmana). (Lecture: About the understanding of Maria according to the blessed John H. Card. Newman)
 2. KUL-Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie oraz Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Inauguracja zajęć w roku akademickim 2010/11, dnia 3 października 2010 r., wykład inauguracyjny: Aktualność katolickiego kształcenia i wychowania.

(Inauguration speech: Catholic instruction and upbringing today)

 1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Sakrofilm, Zamość, dnia 7 października 2010 r., referat: Dziecko – nadzieją i radością w myśli chrześcijańskiej.

(Paper: A child as a source of hope and joy in the christian thought)

 1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji oraz Stowarzyszenie: Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku, IX Inauguracja Roku Akademickiego 2010/11 ZUTW, Zamość, dnia 20 października 2010 r., Wykład inauguracyjny: Kim jest człowiek?

(Inauguration speech: What is a human being?)

 1. KUL-Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Inauguracja Roku Akademickiego 2010/11, dnia 21 października 2010 r., sprawozdanie za rok akademicki 2009/10.

(Report for the academic year 2009/10)

 1. (ogólnopolska) KUL, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, VIII Ogólnopolska Konferencja „Las w kulturze polskiej”, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim, dnia 22 października 2010 r., referat: Szkic filozofii lasu.

(Paper: An essay on the philosophy of the forest)

 1. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, dnia 22 października 2010 r., wykład: O istocie współczesnej myśli filozoficznej i jej relacji wobec nauki katolickiej.

(Lecture: Regarding the essence of the modern philosophical thought and its relation toward the catholic teachings)

 1. (ogólnopolska) Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Oddział Łódzki, „Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem”, IV Ogólnopolska Konferencja: Manipulacja – kłamstwo zorganizowane, Łódź, dnia 23 października 2010 r., referat: Konieczność syntezy prawdy i kłamstwa wg niektórych koncepcji nowożytnej filozofii.

(Paper: The necessity of the synthesis of truth and deception according to some of the concepts of modern philosophy)

 1. (regionalna) (regional) Towarzystwo Przyjaciół Sługi Bożej Anny Jenke, Jarosław, dnia 24 października 2010 r.: referat: „Człowiek musi mieć poczucie wartości” (Sł. B. Anna Jenke). (Paper:”A person must feel self-worth”)
 2. Rekolekcje dla Akcji Katolickiej, Warszawa, Centrum Rekolekcyjne, ul. Dewajtis, dnia 5-7 listopada 2010 r.
 3. (regionalna) (regional) Gminy Tomaszów Lub., Janów Lub. i Łuków, Stworzenie systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim, Tomaszów Lub., dnia 9 listopada 2010 r., referat: Twórczy człowiek fundamentem inwestycji w ekonomii.

(Paper: A creative human being as a foundation of the economical investment)

 1. Opatów, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina, dnia 11 listopada 2010 r., O Konieczności, możliwościach i skutkach pojednania narodowego w Polsce.

(Regarding the necessities, possibilities and consequences of the national reconciliation in Poland)

 1. Narol, Parafia Rzymsko-Katolicka i Urząd Miasta Narola, dnia 11 listopada 2010 r.: referat: Pojednanie Narodu jako podstawa dalszego jego rozwoju.

(Paper: Reconciliation of the Nation as a foundation for its further development)

 1. (międzynarodowa) (international) KUL-Tomaszów Lub., Urząd Miasta Tomaszowa Lub., Prof. Roman Mucha, Fryderyk Chopin w słowie, muzyce i w obrazie graficznym, Tomaszów Lub., dnia 20 listopada 2010 r., tłumaczenie symultaniczne referatu Prof. dra hab. Bertholda Walda: Musik und menschliche Existenz. Zwischen Sehnsucht und Verheißung in dürftiger Zeit (Muzyka a ludzka egzystencja. Pomiędzy tęsknotą a obietnicą w trudnym czasie).

(Translation: Music with respect to human existence. Between the longing and a promise during difficult times)

 1. (międzynarodowa) (international) KUL-Tomaszów Lub., Urząd Miasta Tomaszowa Lub., Prof. Roman Mucha, Fryderyk Chopin w słowie, muzyce i w obrazie graficznym, Tomaszów Lub., dnia 20 listopada 2010 r., referat: Charakterystyka międzynarodowego projektu „Fryderyk Chopin. Sein und Werk/Being and Work” (Byt i dzieło).

(Paper: The profile of an international project „Fryderyk Chopin. Sein und Werk/Being and Work”)

 1. Pontificia Universitas Lateranensis (Facoltà Filosofia), Rzym, dnia 1 grudnia 2010 r., wykład: Sulla questione teologica in Aristotele e in Hegel.

(Lecture: Sulla questione teologica in Aristotele e in Hegel - Controversial theological question at Aristotle and at Hegel)

 1. (regionalna) (regional) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Fundacja „Dom Europy”, Konferencja naukowa zamykająca realizację projektu „Akademia Przedsiębiorczości”, Tomaszów Lub., dnia 17 grudnia 2010 r., referat: Idea własnej firmy jako owoc edukacji uniwersyteckiej.

(Paper: The idea of one’s own company as a fruit of university education)

 

2011

 1. (ogólnopolska) Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Oblicza autorytetu, Toruń, dnia 22 stycznia 2011 r., referat: Filozofia autorytetu.

(Paper: The philosophy of authority)

 1. Sanktuarium św. Antoniego w Warszawie, Klasztor O. Franciszkanów Konv., 70-ta rocznica aresztowania i wywiezienia na Pawiak św. Maksymiliana, Warszawa, ul. Zakroczymska 1, dnia 13-17 lutego 2011 r.: kazania-przemówienia o św. Maksymilianie jako człowieku, wierzącym, zakonniku i czcicielu Niepokalanej.
 2. Akcja Katolicka, Oddział w Świdniku, Parafia pw. NMP jako Matki Kościoła w Świdniku, dnia 27 lutego 2011 r., wykład: Solidarność i nadzieja w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II.

(Lecture: Solidarity and hope in the teachings of the servant of God, John Paul II)

 1. (ogólnopolska) Koło Naukowe Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, XLIII Tydzień Eklezjologiczny: Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4,3a) – Kościół Świętych, Błogosławionych i Męczenników, KUL-Lublin, dnia 4 marca 2011 r., referat: Specyfika niezwykłości człowieczeństwa św. Maksymiliana Marii Kolbego. Refleksje w Roku Kolbiańskim.

(Paper: The particularity of uniqueness of humanity of saint Maximilian Maria Kolbe. Reflections during Kolbe’s Year)

 1. „Vade mecum” – Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Spotkanie dyskusyjne: Współczesne media: Informacja czy manipulacja?, KUL-Lublin, dnia 10 marca 2011 r.

(Modern media: information or manipulation?)

 1. (ogólnopolska) Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, VI Forum Nauczycieli i Wychowawców: Wolność i Wychowanie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów, dnia 12.03.2011 r., referat: Wolność jako warunek a dobro jako cel kształcenia i wychowania.

(Paper: Freedom as the order of and benevolence as an aim of education and upbrining)

 1. Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” Zamość, Parafia pw. Św. Antoniego w Dyniskach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, XVI Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”: „Wiara i rozum w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca”, Zamość, dnia 14.03.2011 r.: Niezwykłość przenikania się wiary i rozumu na przykładzie Fides et ratio Jana Pawła II.

(The extraordinary diffusion of faith and intellect as exemplified by „Fides et ratio” by John Paul II)

 1. Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” Zamość, Parafia pw. Św. Antoniego w Dyniskach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, XVI Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”: „Wiara i rozum w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca”, Zamość, dnia 16.03.2011 r.: Dyskusja panelowa: Rozum bez wiary - wiara bez rozumu.

(The intellect without faith- faith without the intellect- discussion)

 1. Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej: Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, KUL-Tomaszów Lub., dnia 26.03.2011r., referat: Prezentacja Księgi.

(Paper: The presentation of the Book)

 1. (regionalna) (regional) Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub., Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Rodzina fundamentem edukacji i samorządu, Biłgoraj, dnia 29.03.2011r., referat: Chrześcijańska filozofia rodziny.

(Paper: The christian philosophy of family)

 1. Rekolekcje wielkopostne Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, Święta Góra Gostyń, dnia 1-3 kwietnia 2011 r.
 2. (regionalna) (regional) Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw Polski Wschodniej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Tomaszów Lub., sala Restauracji Staropolskiej, dnia 18.04.2011r., referat: Działalność innowacyjna uczelni wyższych.

(Paper: The innovative activities of the institutions of higher learning)

 1. Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów Konwentualnych, Spotkanie z Ojcami Franciszkanami z Prowincji Gdańskiej i Warszawskiej, Łódź-Łagiewniki, dnia 4.05.2011r., referat: Koncepcja człowieka według św. Maksymiliana.

(Paper: The concept of a human being according to saint Maximilian)

 1. Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów Konwentualnych, Spotkanie z Ojcami Franciszkanami z Prowincji Gdańskiej i Warszawskiej, Łódź-Łagiewniki, dnia 4.05.2011r., referat: O rozumieniu rad ewangelicznych w myśli św. Maksymiliana.

(Paper: Regarding the comprehension of the evangelical advices in the spirit of saint Maximilian’s thought)

 1. (międzynarodowa) (international) Konwencja Klimatyczna ONZ, Konwencja o Różnorodności Biologicznej ONZ oraz Natura 2000 szansą dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy – teoria i praktyka, Sejm i Senat RP, Warszawa, 4-5.05.2011r., referat: Filozofia zrównoważonego rozwoju w kulturze europejskiej.

(Paper: The philosophy of a balanced development in the European culture)

 1. (międzynarodowa) (international) Katedra Cywilizacji Bliskiego Wschodu WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim oraz Fundacja „Pamięć-Tożsamość-Rozwój” im. ks. Józefa Homerskiego oraz Anny i Jerzego Szwarców, konferencja naukowa: Rozumieć słowo. Interpretacja – nadużycie – manipulacja, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., dnia 17 maja 2011 r., referat: Filozoficzne manipulacje tekstem natchnionym.

(Paper: The philosophical manipulation of the inspired texts)

 1. (regionalna) (regional) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. oraz Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Seminarium naukowo-informacyjne realizowane w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą dla lubelskiej społeczności akademickiej”, Tomaszów Lub., dnia 25 maja 2011 r., referat: Filozoficzne ramy przedsiębiorczości człowieka.

(Paper: The philosophical framework of the resourcefulness of a human being)

 1. (regionalna) (regional) Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Zespół Szkół Leśnych Biłgoraj, Nadleśnictwo Biłgoraj, PTTK Biłgoraj, Kapituła Dziedzictwo Narodu „Święta Sprawa” i Polski Klub Ekologiczny, VI Konferencja: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza, Biłgoraj, 26 maja 2011 r.: referat: Zdrowie ludzkie a przyroda. (Paper: Human health with respect to nature)
 2. (międzynarodowa) (international) Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Publicznej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: Homo consumens – kultura konsumpcji, Tomaszów Lub., dnia 6 czerwca 2011 r., referat: Homo consumens w ujęciu filozofii chrześcijańskiej.

(Paper: Homo consumens in the conceptualization of christian philosophy)

 1. (regionalna) (regional) Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lub., interdyscyplinarna konferencja naukowa: Rodzina – Przedsiębiorstwo – Region, Tomaszów Lub., dnia 19 czerwca 2011 r., referat: Filozofia przedsiębiorczości małżeńsko-rodzinnej.

(Paper: The philosophy of marital and familial resourcefulness)
(międzynarodowe colloquium) (International colloquium an der Universität Köln, dnia 25 czerwca 2011 r.: referat: Kultur – geschichtliches Phänomen und anthropologische Grundlage (Kultura – historycznym fenomenem i antropologiczną podstawą. (Lecture: Culture – a historical phenomenon and an anthropological base)

 1. Wykład i kazanie w Parafii Św. Eugeniusza w Brampton – Kanada, dnia 6 lipca 2011r., ON, Kobieta i mężczyzna w ujęciu chrześcijańskim oraz w ideologii nowej lewicy. (Lecture: Man and woman in the christian doctrin und in ideology of the new left-wing)
 2. Wykład i kazanie w Ośrodku Franciszkańskim na Kaszubach kanadyjskich z udziałem Pana Ambasadora RP w Kanadzie Zenona Kosiniaka-Kamysza, dnia 10 lipca 2011 r., Bóg jako Stwórca prawa naturalnego.

(Lecture: God as the Creator of the natural law)

 1. Wiele wykładów (10, 17 i 24 lipca 2011 r.), Katechezy dla harcerzy i zuchów w Ośrodku Franciszkańskim na Kaszubach blisko Barry's Bay i Wilna w Ontario, kazania dla harcerzy i rekolekcje „Wakacje z Bogiem” od 11 do 25 lipca (od 17 do 24 po 6 godzin dziennie) włącznie: Niezwykła aktualność nauki Św. Maksymiliana.

(Many lectures including: Extraordinarily contemporary teachings if saint Maximilian)

 1. Wykład i kazanie w Ośrodku Franciszkańskim na Kaszubach kanadyjskich, dnia 17 lipca 2011 r., Przypomnieć prawdę o człowieku.

(Lecture: To revive the truth about a human being)

 1. Wykład i kazanie w Ośrodku Franciszkańskim na Kaszubach kanadyjskich, dnia 24 lipca 2011 r., Pełnia wiary chrześcijańskiej.

(Lecture: The entirety of christian faith)

 1. Kazanie i wykład w Misji Miłosierdzia Bożego w Lombard-Chicago, dnia 30 lipca 2011 r., Marginalizacja wizerunku kościoła w mediach.

(Lecture: The marginalization of the Church’s image in the media)

 1. Kazanie w Bazylice Św. Jacka w Chicago a następnie wielogodzinna debata z Rodakami, dnia 31 lipca 2011 r., O kształtowaniu człowieka dzisiaj.

(Sermon: On the forming of a human being today)

 1. Wywiad w Radio KSM Katolickie Studio Młodych w Toronto, dnia 1 sierpnia 2011 r. (interview)
 2. Msza Św. o godz. 19.00 w Parafii Św. Łukasza w Hamilton i wykład, dnia 4 sierpnia 2011 r., Podstawowe fundamenty życia człowieka.

(Mass: The basic fundamentals of human life)

 1. Msza Św. w Parafii M. B. Częstochowskiej w London i wykład z dyskusją, dnia 6 sierpnia 2011 r., Być darem dla człowieka.

(Mass: To be a gift for a human being)

 1. Kazanie w Parafii Św. Antoniego w Oakville i wykład z długą dyskusją, dnia 7 sierpnia 2011 r., Między prawdą a kłamstwem.

(Sermon: Between the truth and deception)

 1. Kazanie w ang. Parafii Chrystusa Króla wraz z wykładem i długą dyskusją w Toronto, dnia 8 sierpnia 2011 r., W poszukiwaniu chrześcijańskiej filozofii wychowania.

(Sermon: In search of the christian philosophy of upbringing)

 1. Kazanie w Parafii Św. Kazimierza wraz z wykładem i długą dyskusją w Toronto, dnia 9 sierpnia 2011 r., Rodzina jako pierwsza szkoła życia a filozoficzne aspekty świętości.

(Sermon: The family as the first school of life with respect to the philosophical aspects of sainthood)

 1. Trzy wykłady: „O ojcostwie dzisiaj” podczas The Annual Walking Pilgrimage; Toronto –Midland, ON., dnia 10 sierpnia 2011 r.

(Three lectures regarding „The fatherhood today”)

 1. Kazanie i wykład z długą dyskusją w Misji Św. Maksymiliana Kolbego w San Diego w Kalifornii, dnia 13 sierpnia 2011 r., Św. Maksymilian Maria Kolbe wzorem komunii człowieka z Bogiem.

(Sermon and lecture with an extended discussion: Saint Maximilian Kolbe as a role model for the communion of a human being with God)

 1. Kazanie podczas dorocznej Mszy św. za Ojczyznę w Parafii M. B. Jasnogórskiej w Los Angeles w Kalifornii, dnia 14 sierpnia 2011 r., Nauczanie społeczne i męczeństwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

(Sermon: The social teaching and martyrdom of the priest Jerzy Popieluszko)

 1. 2 Kazania i wykład z długą dyskusją w Parafii M. B. Jasnogórskiej w Los Angeles w Kalifornii, dnia 15 sierpnia 2011 r., „Być Polakiem – to żyć Bosko i szlachetnie” (Sługa Boża Anna Jenke).

(Two sermons regarding „To be Polish is to live in divinity and dignity{servant of God Anna Jenke})

 1. Kazanie, wykład i długa dyskusja w Parafii Św. Jacka w Ottawie, ON., dnia 17 sierpnia 2011 r., Intelekt poszukujący wiary.

(Sermon, lecture and a long discussion regarding „Faith seeking intellect”)

 1. Spotkanie filozoficzne w Bibliotece Polskiej w Montrealu, dnia 18 sierpnia 2011 r., Tragedia smoleńska to nie przypadek.

(Meeting: The Smolensk tragedy was not an accident)

 1. Spotkanie z Grupą Dyskusyjną w sali X Grupy PKTWP w Montrealu, dnia 19 sierpnia 2011 r., Filozoficzno-religijny namysł nad duszpasterstwem jako służbą człowiekowi.

(Meeting: The philosophical and religious contemplation on the ministry as the service to human beings)

 1. Kazanie i spotkanie dyskusyjne z młodzieżą w Parafii Św. Trójcy w Montrealu, dnia 20 sierpnia 2011 r., Młodzież a kultura życia.

(Sermon and meeting: Youth with respect to the culture of life)

 1. Kazanie, wykład i wielogodzinna dyskusja w Parafii M.B. Częstochowskiej w Montrealu, dnia 21 sierpnia 2011 r., Cnoty kardynalne.

(Sermon, lecture and hours long discussion on the „Fundamental virtues”)

 1. Wykład i seminarium dla Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” na Jasnej Górze, dnia 10 września 2011 r., O zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeniach Kościoła św.

(Lecture and seminar: „Regarding the external and internal dangers to the Holy Church)

 1. Msza św. dla Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” na Jasnej Górze w Auli O. Kordeckiego, dnia 11 września 2011 r. (Mass)
 2. Kazanie-przemówienie do powstającego aktualnie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Krzyża św. na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich, dnia 14 września 2011 r.: Świętość i nietykalność Krzyża Boga (Sermon and a speech)
 3. (regionalna) (regional) Sesja naukowo-historyczna z okazji 72 rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim, KUL-Tomaszów Lub., dnia 16 września 2011 r., referat: Prawo Narodu polskiego do obrony w kontekście II wojny światowej – aspekty filozoficzno-prawne.

(Paper: The right of Polish Nation to its own defense in the context of World Wr II- the philosophical and legal aspects)

 1. (regionalna) (regional) Akademia Myśli Chrześcijańskiej, konferencja, Biłgoraj, dnia 2 października 2011 r., referat: O konieczności chrześcijańskiej koncepcji „polityki dla Polski i Europy”.

(Paper: Regarding the necessity of christian conceptualization of „politics for Poland and Europe”

 1. KUL-Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Inauguracja Roku Akademickiego 2011/12, dnia 9 października 2011 r., sprawozdanie za rok akademicki 2010/11. (The report for the academic year 2010/11)
 2. KUL-Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Uroczystość wręczenia Ksiąg Pamiątkowych, dnia 9 października 2011 r., Laudacja dla Pana Profesora Jerzego Markiewicza.

(Laudation for Professor Jerzy Markiewicz)

 1. (wykład inauguracyjny) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Chełmie, dnia 14 października 2011 r.: Korupcja a konieczność jej przeciwdziałania i przezwyciężania.

(Inauguration lecture: Corruption with respect to counteracting and overcoming it)

 1. Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Wykład Margeurite A. Peeters, dnia 20 października 2011 r., Wprowadzenie do wykładu Pani Margeurite A. Peeters.

(Foreword to Marqeurite A. Peeters’ lecture)

 1. (ogólnopolska) Ogólnopolska Konferencja z racji 70.rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów, dnia 21-23 października 2011 r., referat: Św. Maksymilian Maria Kolbe jako filozof.

(Paper: Saint Maximilian Maria Kolbe as a philosopher)

 1. (ogólnopolska) I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Samorząd Doktorantów KUL, KUL-Lublin, dnia 18 listopada 2011 r.: Podstawy prawnonaturalne bytowości państwa. ((Natural law as the ground for the state being)
 2. (wykład z dyskusją) Fundacja „Pamięć – Tożsamość – Rozwój im. ks. Józefa Homerskiego oraz Anny i Jerzego Szwarców (PATER)”, Przemyśl, dnia 3 grudnia 2011 r., Manipulacje Słowem Biblii w nowożytnej filozofii.

(Lecture and discussion: The manipulation of the Word of the Bible in modern philosophy)

 1. (ogólnopolska) XVI Łomżyńskie Dni Społeczne, Akademia Społeczna, Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II w Łomży, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Łomży, Łomża, dnia 10 grudnia 2011 r., referat: Podstawy myśli filozoficznej św. Maksymiliana Marii Kolbego.

(Paper: The foundations of philosophical thoughts of saint Maximiliam Maria Kolbe)

 1. (wykład) (lecture) Urząd Gminy w Izabelinie, Izabelin, dnia 11 grudnia 2011 r., wykład wraz z dyskusją: O koncepcji państwa według Arystotelesa.

(Lecture and discussion: Regarding the concept of state according to Aristotle)

 1. Uroczystości upamiętniające 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Oddział NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lub., Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Tomaszowski Dom Kultury, dnia 14 grudnia 2011 r., referat: Prawo narodu polskiego do samostanowienia w kontekście zbrodni stanu wojennego.

(Paper: The right of polish nation to self-determination in the context of crimes committed during the period of the marshal law)

 1. (regionalna) (regional) Stan wojenny na Lubelszczyźnie w grudniu 1981 r. Konferencja historyczna w trzydziestą rocznicę polskiej tragedii, Prezydent Miasta Lublin i NSZZ „Solidarność” w Lublinie, KUL-Lublin, dnia 14 grudnia 2011 r., referat: Prawo narodu do samostanowienia w kontekście komunistycznej zbrodni stanu wojennego.

(Paper: The right of the nation to self-determination in the context of communist crimes during the period of the marshal law)

 1. (regionalna) (regional) „Pomiędzy Lwowem a Lublinem. Prof. Roman Longchamps de Berier”: sesja naukowa poświęcona Prof. Romanowi Romanowi Longchamps de Berier i współpracy Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego połączona z otwarciem wystawy z racji 70-lecia roztrzelania Prof. Romana Longchamps de Berier wraz z trzema synami i kilkudziesięcioma innymi uczonymi polskimi przez niemieckich nazistów, KUL-Tomaszów Lub., dnia 16 grudnia 2011 r., Wprowadzenie do obrad oraz Podsumowanie. (Foreword to the lectures and recapitulation)
 2.  

2012

 1. (regional) Zamojski uprising, WZNPiE KUL in Tomaszów Lub., February 1, 2012.: introduction.
 2. Local government meeting of Tomaszów Lubelski (with the mayors and village heads) about the issue of assuming patronage of all the schools in the district by KUL. Tomaszow Lub., February 15 2012.: speech and proposal.
 3. Saint Adalbert Parish – Catholic Campaign, Plock, February 19, 2012. Sermon and lecture : God, values and threats in the upbringing of a young person.
 4. (national) Academic Society of Political and Legal Thought UKSW: The art between freedom and duty, UKSW – Warsaw February 21, 2012.: lecture: The destruction in art based on the Esthetic theory of Theodore W. Adorn.
 5. Polish Catholic-Social Committee, and Ignacy Paderewski Institute in Warsaw, Warsaw, February 21, 2012.: lecture: Christian concept of state.
 6. UKSW: Faculty of the family and association „Common Good „ , UKSW Lomianki, February 25 2012.: lecture: The mission of the media today from the perspective of christian philosophy.
 7. Izabelin near Warsaw, February 26-29 2012.: Advent retreat.
 8. „Spotkanie polonijne u Błażeja” (meeting) at Hoffaman Estates, State Illinois, USA, March 10 2012. hours . 13.15-17.15.
 9. St. Ferdinand Church, Chicago, March 10 2012.: Sermon during a mass for the homeland. „ The love of man and homeland according to rv. Piotr Skarga SJ – Patron of the year - 2012 Republic of Poland”
 10. SS. Cyril & Methodius Parish, Lemont, Ill., USA March 11 2012.: advent retreat: Family as a first school of life and philosophical aspects of holiness - Church our home.
 11. SS. Cyril & Methodius Parish, Lemont, Ill., USA, March 11 2012.: lecture: Outline of contemporary philosophy.
 12. St. Ferdinand Church, Chicago, USA, March 15, 2012.: sermon during mass, and lecture: The essence of truth.
 13. Shrine of Jesus Sacred Heart, Jesuit millennial resort (JOM) at 5835 W. Irving Park Rd. Chicago IL., USA, March 16 2012.: lecture: Catholic and the challenges of the modern world.
 14. Singles Club Hamilton, Advent meeting with ks. prof. Tadeusz Guz and religious songs, Polish National Alliance Hall Burlington, Canada, March 17, 2012 r.: lecture: Individuals and nations way towards resurrection in the thought of rv. Piotr Skarga SJ – Patron of the Year in the Polish Republic.
 15. St. Anthony Church at Oakville, ONT, Canada, March 18, 2012.: About rv. Piotr Skarga: 1: About Freedom 2: The love of nation and homeland.
 16. White Eagle Society Hall in Montreal, QC, Canada March 19, 2012.: lecture: Where is the Polish nation heading? In the context of the political changes after 1989 and after the Smolensk tragedy of 2010.
 17. Polish Library Section in Ottawa, The Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, University of Ottawa, Friends of KUL Society in Canada, Pavillon Simard hall 123 at the the University of Ottawa in Ottawa, ONT, Canada, March 20, 2012.: lecture: New ethics in the face of globalization.
 18. Virgin Mary of Częstochowa Parish, Montreal, QC., Canada, March 21, 2012.: sermon: Penance according to rv. Piotr Skarga SJ.
 19. Virgin Mary of Częstochowa Parish, Discussion meetings in Montreal, Montreal, QC., Canada, March 21, 2012.: lecture: Woman's life and mission in the example of the Blessed Mother.
 20. (regional) Faculty of law, Canon and Administration Law KUL in Lublin, conference: Law in the protection of Healthcare. Current status and prospect for development, KUL Lublin, March 27 2012.: lecture: What is health in the aspect of Christian philosophy?
 21. Council meeting of the Foundation for the support and growth of studies at The John Paul University of Lublin in Tomaszow Lubeski. KUL Tomaszow Lubelski
 22. (lecture) Friends of Anna Jenke Society, Symposium: Concern for the fate of the homeland in the example of rv. Piotr Skarga SJ Patron of the year 2012 Republic of Poland, Jaroslaw – Hall „Relax u Slowika” April 28, 2012.: lecture: Concern for the fate of the homeland in the example of rv. Piotr Skarga SJ Patron of the year 2012 Republic of Poland
 23. International Nursing Day and Midwife Day, Zamosc City Hall, May 11, 2012.: lecture: Nursing as a service to man.
 24. Catholic society of Journalists. Niepoprawne Radio, Razem TV, Solidarni 2010, St. Stanislav Kostka Parish in Warsaw, May 11, 2012.: lecture: Nation-State-Church according to the thought of rv. Piotr Skarga SJ Patron of the year 2012 Republic of Poland and Blessed rv. Jerzy Popieluszko.
 25. Congress of independent media, Society of Polish Journalists – Press Center Foksal, Warsaw, May 12, 2012.: lecture: The Christian concept of independent media in the age of information society.
 26. Discussion meetings at Mr. And Mrs. Koziolek's. May 12, 2012. Six hour discussion on the topic of Ethics and Economic Culture with Mr. Maciej Koziolek eng. Mr. Stanislaw Michalkiewicz and a group of 85 people.
 27. Community Center, Izabelin, May 13, 2012.: lecture: Catholicism and Protestantism in the teaching of rv. Piotr Skarga SJ Patron of the year 2012 Republic of Poland.
 28. Mother of God Queen of Poland Parish, March in the defense of free speech in Poland and the defense of TV TRWAM, Zamosc, May 19, 2012.: speech: Forming societal bonds based on God and Church , on the teachings and Constitution of the Republic of Poland, and above all based on the evangelical commandment of love of god and your neighbor – prerequisite of our time.
 29. St. Catherine of Alexandria Parish, Zamosc, May 28, 2012.: Sermon abut Patriotism.
 30. Provincial Representatives Hall in Zamosc, May 28, 2012.: lecture: Relevance of patriotism in light of Millennial Primate Cardinal S. Wyszynski's and rv. Piotr Skarga's SJ Patron of the year 2012 Republic of Poland, teachings.
 31. (international colloquim „Sokratischer Dialog „ ) Ludwig-Maximilians-Universität München, Jun 23, 2012.: lecture: Zur ontischen Struktur des Menschseins aus der Sicht der realistischen Philosophie (The ontic structure of human being in the view of the realistic philosophy).
 32. St. Marry Magdalene Parish in Bilgoraj, August 19, 2012.:lecture: rv. Piotr Skarga's teachings about wisdom ( I. Sermon at Sejm).
 33. 56 Days of Prayer Christian Cultural Movement „ Odrodzenie” at Jasna Gora, Czestachowa, September 8, 2012. and Conference I: Year of rv. Piotr Skarga, lecture: Nation-Motherland- Church-State according to the thought of rv. Piotr Skarga SJ Patron of the year 2012 Republic of Poland and Blessed rv. Jerzy Popieluszko.
 34. Polish Philosophical Society Gdansk section: Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdansk. Faculty of Social Sciences at Gdansk University. October 4, 2012., lecture: Frankfurt School as the continuator of Marksism-Leninism.
 35. Inauguration of the Academic Year 2012/13: Bogdan Janski Collage: Elblag Campus, October 5, 2012, inauguration lecture: The political responsibility of the nation.
 36. International Educational Conference: „Gender as a Political Category”, PhD Section of Science Circle of Political and Law Thought and Secion of Pastoral Theology Cardinal Stefan Wyszynski University. Warsaw, October 15, 2012., lecture: The understanding of man and woman in christian philosophy.
 37. Roman Catholic Parish in Tarnawatka and Society „Wzgorze Przyjazni”, Tarnawatk, October 20, 2012., lecture: National defects in the Sejm sermons of rv. P. Skarga SJ.
 38. 94th Celebrations of Polish Independence, Roman Catholic Parish in Susc and Susiec County, Susiec, November 11, 2012.: rv. Piotr Skarga's thoughts about Nation and Homeland, Church and State.
 39. V Learning Symposium: Place and Role of family at the turn of century – about family in the Year of Faith, Catholic Campaign Plock Section, Plock, November 24, 2012.: lecture: Philosophical-religious aspects of the catholic faith as a foundation of marriage and family.
 40. Focus Day, Society of Catholic Families, Gorlice, December 1, 2012.: rv. Piotr Skarga SJ: Individual and Opus.
 41. „Spotkanie” Society of Catholic Journalists, Center of Faith and Culture in Hebdow, Hebdow, December 1, 2012.: lecture: How to save Poland today – media's mission from the perspective of christian philosophy.
 42. XV International Metaphysical Symposium from the series „Tasks of contemporary metaphysics”: Argument over beauty , KUL- Lublin, December 14 2012.: lecture: Objective beauty and subjects perception. From Thomas Aquinas to Immanuel Kant.

 

Przynależność do komitetów naukowych:
(Affiliations to sceintific committees)

Personalizm, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii - Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego KUL.