PHILOSOPHY

 

Books and editorials

 

1997

 1. Bäumer R., Benirschke J.-H., Guz T. (Hrsg.), Im Ringen um die Wahrheit. Festschrift der Gustav-Siewerth-Akademie zum 70. Geburtstag ihrer Gründerin und Leiterin Prof. Dr. Alma von Stockhausen (W bojowaniu o prawd?. Ksi?ga jubileuszowa Gustav-Siewerth-Akademie na 70-t? rocznic? urodzin jej za?o?ycielki i dyrektorki Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, ss. 1013.

(During clashes for the truth. The book of jubilee of Gustav-Siewerth-Akademie celebrating 70th anniversary of the birth of its founder and director Professor Dr. Almy von Stockhausen)

 1. (Hrsg.), Begegnungen mit Alma von Stockhausen. Festschrift der Freunde, Mitarbeiter und Schüler zum 70. Geburtstag der Philosophin (Spotkania z Alm? von Stockhausen. Ksi?ga jubileuszowa przyjació?, wspó?pracowników i uczniów na 70-t? rocznic? urodzin jej za?o?ycielki i dyrektorki Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, ss. 208.

(Gatherings with Alma von Stockhausen. The book of jubilee of friends, colleagues and students celebrating 70th anniversary of the birth of its founder and director Professor Dr. Alma von Stockhousen)

1998

 1. Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung (O poj?ciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do rozumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna) [w:] M. Balkenohl (Hrsg.), MORAL-ANTHROPOLOGIE-ETHIK, t. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 1998, ss. 268.

(The concept of God as presented by G.W.F Hegel with reference to the understanding of God by Martin Luther. The metaphysical treatise)

2000

 1. Der Zerfall der Metaphysik: Von Hegel zu Adorno (Rozpad metafizyki: od Hegla do Adorno) [w:] M. Balkenohl (Hrsg.), MORAL-ANTHROPOLOGIE-ETHIK, t. 4, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2000, ss. 297.

(The collapse of metaphysics: from Hegel to Adorno)

 1. Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie (Historiosystematic contributions to anthropology) [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, ss. 286.

2001

 1. Stockhausen von A., Guz T. (Hrsg.), Vita philosophica. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. PhDr DrSc KAREL MÁCHA (?ycie filozoficzne. Ksi?ga jubileuszowa na 70-t? rocznic? urodzin Profesora Karela Máchy), Weilheim-Bierbronnen 2001, ss. 327.

(The life of a philosopher. The book of jubilee celebrating 70th anniversary of the birth of Professor Karel Mácha)

2002

 1. (Hrsg.), Intellectus quaerens fidem. Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Alma von Stockhausen (Intelekt poszukuj?cy wiary. Ksi?ga Jubileuszowa na 75-t? rocznic? urodzin Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim 2002, ss. 272.

(Seeking faith by intellect. The book of jubilee celebrating 75th anniversary of the birth of Professor Alma von Stockhausen)

2003

 1. (Hrsg.), Im Einsatz für Bildung und Erziehung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Joseph McCafferty (Wstawiennictwo za kszta?ceniem i wychowaniem. Ksi?ga Jubileuszowa na 70 rocznic? urodzin Prof. Dr Joseph McCafferty), Kisslegg: Holy Family University – Fe-Medienverlag 2003, ss. 330.

(Intercession on behalf of education and upbringing. The book of jubilee celebrating 70th anniversary of the birth of Professor Dr. Joseph McCafferty)

2004

 1. Refleksje nad filozofi? niemieck? (The reflections on german philosophy), Lublin: Polihymnia 2004, ss. 122.
 2. Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung (O poj?ciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do rozumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna), 2 Auflage, Lublin: Polihymnia 2004, ss. 284.

(The concept of God as presented by G.W.F Hegel with reference to the understanding of God by Martin Luther. The metaphysical treatise)

2006

 1. T. Guz, M. Ku? (Red.), IUS ET FIDES. Ksi?ga Jubileuszowa z okazji siedemdziesi?tych urodzin Profesora Jana ?witki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 1086.

(The book of jubilee celebrating 70th birthday of Professor Jan ?witka)

 1. T. Guz, M. R. Pa?ubska, M. Ku? (Red.), Ksi?ga pami?tkowa z okazji 10-lecia Wydzia?u Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II w Tomaszowie Lubelskim (The commemorative book celebrating 10th anniversary of Extraneous Department of Law and Economics at the John Paul II Christian Lublin University in Tomaszow Lubelski), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 912.
 2. T. Guz, K. A. K?osi?ski, P. Marzec (Red.), Bezpiecze?stwo ekonomiczne pa?stw (The economical security of countries), Lublin-Tomaszów Lub.: Polihymnia 2006, ss. 260.
 3. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski (Red.), Szanse i bariery rozwoju sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne (The opportunities and barriers to the development of small and medium sized enterprises in Poland. The economical and legal aspects), Tomaszów Lub.-Sandomierz: WZNPiE KUL 2006, ss. 292.

2007

 1. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski (Red.), Polska wie? w Unii Europejskiej (The polish village in the European Union), Tomaszów Lub.-Lublin: WZNPiE KUL 2007, ss. 247.
 2. T. Guz, K.K. K?osi?ski, P. Marzec (Red.), POLSKA EUROPA ?WIAT. Korporacje transnarodowe (POLAND EUROPE WORLD. The international corporations), Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, ss. 401.
 3. T. Guz, P. Marzec, M. Petro, M. Tribula (Red.), EUROPA GOSPODARKA MEDIA (EUROPE ECONOMY MEDIA), Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, ss. 258.
 4. T. Guz, ?. Michalik (Red.), Vademecum prawno-administracyjne (Lexicon of law and administration),Tomaszów Lubelski-Lublin: WZNPiE KUL 2007, ss. 108.

 

2008

 1. E. Sowi?ska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec (Red.), DZIECKO. Studium interdyscyplinarne (The child. The interdisciplinary case study), Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 632.
 2. W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pa?ubska (Red.), Rodzina kolebk? powo?a? (Family as the cradle of vocations), Lublin: Polihymnia 2008, ss. 191.
 3. A. Balicki, T. Guz, W. Lis (Red.), ?rodki przekazu: informacja czy manipulacja (Media: information or manipulation), Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 260.
 4. T. Guz, R. Mazurkiewicz, R. T?uczek (Red.), To?samo?? narodowa i suwerenno?? pa?stwa a integracja europejska (National identity and sovereignty of a country in relation to European integration), Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 232.
 5. T. Guz, K.A. K?osi?ski, P. Marzec, (Red.), Cz?owiek, granice pa?stw, gospodarka (Individual, National borders, Economy), Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 391.

 

2009

 1. T. Guz, J. G?uchowski, M.R. Pa?ubska (eds.), A Synthesis of Polish Law, part 1,Frankfurt a.M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2009, ss. 742.
 2. T. Guz, J. G?uchowski, M.R. Pa?ubska (Red.), A Synthesis of Polish Law, part 2, Frankfurt a.M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2009, ss. 411.
 3. T. Guz, J. G?uchowski, M.R. Pa?ubska (Red.), Prawo Polskie. Próba syntezy (Polish law. An attempt at synthesis), Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2009, ss. 1046.
 4. W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pa?ubska (Red.), Niespokojni nadziej? (Hoping restlessly), Lublin: Polihymnia 2009, ss. 135.
 5. T. Guz, M. S?awi?ska (Red.), Cz?owiek a ekonomia (An individual’s relation to economy), Warszawa: Wydawnictwo Wie? Jutra 2009, ss. 80.
 6. T. Guz, A. Niedu?ak, R. T?uczek (Red.), Nauczanie spo?eczne i m?cze?stwo Ks. Jerzego Popie?uszki (Social instruction and martyrdom of Fr. Jerzy Popie?uszko), Lublin: Polihymnia 2009, ss. 201.

 

2010

 1. T. Guz, Pawe? Marzec, ????o??? Xo?y???, ?????? Cmo?????? (Red.), Etyka a ekonomia (Ethics and its relation to economy), Lublin: Polihymnia 2010, ss. 305.
 2. Cezary Girgiel, Marek Bielecki, Halina Szyma?ska, T. Guz (Red.), ?aszczów wczoraj – dzi? – jutro (?aszczów past- present- future), ?aszczów: Urz?d Miasta w ?aszczowie 2010, ss. 285.
 3. Tadeusz Guz, Wojciech Lis, Ryszard Sobczuk (Red.), Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku (Battles of Tomaszów Lubelski in 1939), Lublin: Wydawnictwo Werset 2010, ss. 272.
 4. L. Antonowicz, T. Guz, M. Pa?ubska (Red.), Bezpiecze?stwo Polski – Historia i wspó?czesno?? (Security of Poland- History and contemporary times), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 571.
 5. Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (Red.), Szko?a. Edukacja i wychowanie (School. The education and upbrining), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 466.

 

2011

 1. W. Depo, M. Leszczy?ski, T. Guz, P. Marzec (Red.), VERITATEM IN CARITATE. Ksi?ga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Ksi?dza Biskupa Profesora JANA ?RUTWY (The book of jubilee celebrating 70th anniversary of the birth of bishop Jan?rutwa), Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 1206.
 2. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Maria R. Pa?ubska (Red.), IUS ET MUNDUS. Ksi?ga pami?tkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi (IUS ET MUNDUS. The commemorative book dedicated to Professor Lech Antonowicz), Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 527.
 3. Tadeusz Guz, Waldemar Bednaruk, Maria R. Pa?ubska (Red.), IUS ET HISTORIA. Ksi?ga pami?tkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi (IUS ET HISTORIA. The commemorative book dedicated to Professor Jerzy Markiewicz), Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 655.

 

2012

 1. Jaros?aw Bubi?o, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubi?o (Red.), PATOLOGIE. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii spo?ecznych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 130 [ISBN 978-83-7702-304-4]. Pathologies. Practical aspects of preventing and combating social pathologies

 

 


Writings:

 1. Rozmowy niedoko?czone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2006-2007 [w:] Tadeusz Guz, PISMA (Writings), t. 1/1, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek-Radio Maryja 2012, ss. 336.

(Unfinished conversations with Fr. Prof. Tadeusz Guz 2006-2007)

 1. Rozmowy niedoko?czone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2007-2010 [w:] Tadeusz Guz, PISMA (Writings), t. 1/2, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek-Radio Maryja 2013, ss. 456.

(Unfinished conversations with Fr. Prof. Tadeusz Guz 2007-2010)

 

Redaktor cyklu pism filozoficznych: AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE (DO ?RÓDE?. Pisma Filozoficzne), Frankfurt nad Menem m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften:
(The editor of a series of philosophical journals: AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE {TO SOURCES. The philosophical journals}).

2006

 1. D. Lusser, Individua substantia. Interpretation und Umdeutung des Aristotelischen ousia-Begriffs bei Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus (Substancja indywidualna. Interpretacja i zmiana znaczenia poj?cia substancji Arystotelesa u Tomasza z Akwinu i Jana Dunsa Szkota [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 1, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2006, ss. 251.

(Individual essence. Interpretation and transition of meaning of Aristotlean’s concept of essence through the works of Thomas of Aquinas and John Duns Scotus)

 1. M. Börsig-Hover, Zur Ontologie und Metaphysik der Wahrheit. Der Wahrheitsbegriff Edith Steins in Auseinandersetzung mit Aristoteles, Thomas von Aquin und Edmund Husserl (O ontologii i metafizyce prawdy. Poj?cie prawdy Edyty Stein w rozprawie z Arystotelesem, Tomaszem z Akwinu i Edmundem Husserlem) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 2, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2006, ss. 293.

(About the ontology and metaphysics of truth. Edith Stein’s concept of truth in the treatise with Aristotle, Thomas of Aquinas and Edmund Husserl)

2007

 1. Tadusz Guz (Hrsg.), Das Naturrecht und Europa (Prawo naturalne i Europa) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, ss. 462.

(The natural law in relation to Europe)

 1. E. M. Mřrstad, Der Tod und die Erinnerung. Eine kulturphilosophische und theologische Auseinandersetzung mit der Erinnerung an Jesus von Nazareth und an den Menschen (?mier? i pami??. Filozoficznokulturowa i teologiczna rozprawa z pami?ci? o Jezusie z Nazaretu i o cz?owieku) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 4, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, ss. 436.

(Death and remembrance. The philosophical, cultural and theological treatise in remebrance of Jesus from Nazareth and about an individual)

2009

 1. M. Börsig-Hover, Romano Guardini (1885-1968). Wegbereiter des 21. Jahrhunderts (Romano Guardini (1885-1968). Prekursor 21 stulecia) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 5, Frankfurt a. M.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2009, ss. 111.
 2. Tadeusz Guz/El?bieta Szczurko/Leszek Bru?niak (Hrsg./eds.), Metaphysik heute/Metaphysics today (Metafizyka dzisiaj) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 6, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2009, ss. 647.

(The metaphysics today)

 

2011

 1. A. Hilckman, Gesammelte Werke. Schriften zur Kulturwissenschaft I: Die Wissenschaft von den Kulturen, bearb., komm., hrsg. von Tomasz St?pie? [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 7, Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, ss. 745.
 2. A. Hilckman, Gesammelte Werke. Schriften zur Kulturwissenschaft II: Grundlagen des Abendlandes, bearb., komm., hrsg. von Tomasz St?pie? [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 8, Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, ss. 689.
 3. M. Balkenohl, Plädoyer für das Leben. Philosophisch und theologisch [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 9, Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, ss. 114.

 

 

Wspó?redaktor cyklu pism interdyscyplinarnych: E. Szczurko, T. Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien (ARS MUSICA. Studia interdyscyplinarne), Frankfurt nad Menem m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften:
(Co-editor of the series of interdysciplinary studies ARS MUSICA)

2010

 1. El?bieta Szczurko, Tadeusz Guz (Hrsg./eds.), Fryderyk Chopin. Sein und Werk / Being and Work (Byt i dzie?o) [w:] E. Szczurko, T. Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien, Bd. 1, Frankfurt n. M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2010, ss. 584.

 

2011

 1. L. Kozubek, Arturo Benedetti Michelangeli As I Knew Him [w:] E. Szczurko, T. Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien, Bd. 2, Frankfurt n. M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, ss. 148.
 2.  

2012

 1. El?bieta Szczurko, Tadeusz Guz, Horst Seidl (Hrsg./eds.), LOGOS ET MUSICA. In Honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI (LOGOS I MUZYKA. Ku czci Najwy?szego Biskupa Rzymskiego Benedykta XVI) [w:] El?bieta Szczurko, Tadeusz Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien, Bd. 3, Frankfurt n.M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2012, ss. 851 [ISBN 978-3-631-63894-1; ISSN 1869-8611].

 

2013

 1. El?bieta Szczurko, ANTONI SZA?OWSKI. Person and work (ANTONI SZA?OWSKI. Osoba i dzie?o) [w:] El?bieta Szczurko, Tadeusz Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien, Bd. 4, Frankfurt n.M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2013, ss. 511 [ISBN 978-3-631-63995-5; ISSN 1869-8611].

 

Redaktor naczelny: „Roczniki Wydzia?u Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL“
(Editor in Chief: „The Annals of the Faculty of Law and Economy KUL”- RWNPiE KUL)

2005

 1. RWNPiE KUL, t. I, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2005)

 1. RWNPiE KUL, t. I, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2005)

2006

 1. RWNPiE KUL, t. II, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2006)

 1. RWNPiE KUL, t. II, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2006)

2007

 1. RWNPiE KUL, t. III, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2007)

 1. RWNPiE KUL, t. III, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2007)

2008

 1. RWNPiE KUL, t. IV, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2008)

 1. RWNPiE KUL, t. IV, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2008)

2009

 1. RWNPiE KUL, t. V, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2009)

2010

 1. RWNPiE KUL, t. VI, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2010)

TEOLOGIA

(Theology)

 

Ksi??ki i redakcje:

(Books and editorials)

 1. Tadeusz Guz (Red.), Ks. Józef Flis, Powo?anie ?wieckich do ?wi?to?ci w ?yciu i w ?wiadectwie m?cze?stwa S?ugi Bo?ego Stanis?awa Kostki Starowieyskiego. Pami?ci jednego z m?czenników drugiej wojny ?wiatowej, Weilheim 1999, ss. 165. (Editor)
 2. Wzrost Uniwersytetu w Chrystusie. Droga krzy?owa. II Pielgrzymka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II Kraków-?agiewniki, 30 maja 2009 roku (Akwaforty: Marcin Sarzy?ski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

(Advancement of the university in Christ. Way of the Cross)