Ksi??ki i redakcje

 

 • Bäumer R., Benirschke J.-H., Guz T. (Hrsg.), Im Ringen um die Wahrheit. Festschrift der Gustav-Siewerth-Akademie zum 70. Geburtstag ihrer Gründerin und Leiterin Prof. Dr. Alma von Stockhausen (W bojowaniu o prawd?. Ksi?ga jubileuszowa Gustav-Siewerth-Akademie na 70-t? rocznic? urodzin jej za?o?ycielki i dyrektorki Prof. Dr Almy von Stoc-khausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, ss. 1020.
 • (Hrsg.), Begegnungen mit Alma von Stockhausen. Festschrift der Freunde, Mitarbeiter und Schüler zum 70. Geburtstag der Philosophin (Spotkania z Alm? von Stockhausen. Ksi?ga jubileuszowa przyjació?, wspó?pracowników i uczniów na 70-t? rocznic? urodzin jej za?o?ycielki i dyrektorki Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, ss. 208.
 • Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung (O poj?ciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do ro-zumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna) [w:] M. Balkenohl (Hrsg.), MORAL-ANTHROPOLOGIE-ETHIK, t. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 1998, ss. 268.
 • Der Zerfall der Metaphysik: Von Hegel zu Adorno (Rozpad metafizyki: od Hegla do Adorno) [w:] M. Balkenohl (Hrsg.), MORAL-ANTHROPOLOGIE-ETHIK, t. 4, Frank-furt a. M.: Peter Lang Verlag 2000, ss. 297.
 • Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, ss. 286.
 • Stockhausen von A., Guz T. (Hrsg.), Vita philosophica. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. PhDr DrSc KAREL MÁCHA (?ycie filozoficzne. Ksi?ga jubileuszowa na 70-t? rocznic? urodzin Profesora Karela Máchy), Weilheim-Bierbronnen 2001, ss. 327.
 • (Hrsg.), Intellectus quaerens fidem. Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Alma von Stockhausen (Intelekt poszukuj?cy wiary. Ksi?ga Jubileuszowa na 75-t? rocznic? urodzin Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim 2002, ss. 272.
 • (Hrsg.), Im Einsatz für Bildung und Erziehung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Joseph McCafferty (Wstawiennictwo za kszta?ceniem i wychowaniem. Ksi?ga Jubile-uszowa na 70 rocznic? urodzin Prof. Dr Joseph McCafferty), Kisslegg: Holy Family University * Fe-Medienverlag 2003, ss. 330.
 • Refleksje nad filozofi? niemieck?, Lublin: Polihymnia 2004, ss. 122.
 • Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung (O poj?ciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do ro-zumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna), 2 Auflage, Lublin: Poli-hymnia 2004, ss. 284.
 • T. Guz, M. Ku? (Red.), IUS ET FIDES. Ksi?ga Jubileuszowa z okazji siedemdziesi?tych urodzin Profesora Jana ?witki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 1086.
 • T. Guz, M. R. Pa?ubska, M. Ku? (Red.), Ksi?ga pami?tkowa z okazji 10-lecia Wydzia?u Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II w Tomaszowie Lubelskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 912.
 • T. Guz, K. A. K?osi?ski, P. Marzec (Red.), Bezpiecze?stwo ekonomiczne pa?stw, Lublin-Tomaszów Lub.: Polihymnia 2006, ss. 260.
 • T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, Szanse i bariery rozwoju sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne, Tomaszów Lub.-Sandomierz: WZNPiE KUL 2006, ss. 292.
 • T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, Polska wie? w Unii Europejskiej, Tomaszów Lub.-Lublin: WZNPiE KUL 2007, ss. 247.
 • T. Guz, K.K. K?osi?ski, P. Marzec, POLSKA EUROPA ?WIAT. Korporacje transnaro-dowe, Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, ss. 401.
 • T. Guz, P. Marzec, M. Petro, M. Pribula, EUROPA GOSPODARKA MEDIA, Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, ss. 258.

Redaktor cyklu pism filozoficznych: AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE (DO ?RÓDE?. Pisma Filozoficzne), Frankfurt nad Menem: Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften:

 • D. Lusser, Individua substantia. Interpretation und Umdeutung des Aristotelischen ousia-Begriffs bei Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus (Substancja indywidualna. In-terpretacja i zmiana znaczenia poj?cia substancji Arystotelesa u Tomasza z Akwinu i Jana Dunsa Szkota [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 1, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2006, ss. 251.
 • M. Börsig-Hover, Zur Ontologie und Metaphysik der Wahrheit. Der Wahrheitsbegriff Edith Steins in Auseinandersetzung mit Aristoteles, Thomas von Aquin und Edmund Husserl (O ontologii i metafizyce prawdy. Poj?cie prawdy Edyty Stein w rozprawie z Arystotelesem, Tomaszem z Akwinu i Edmundem Husserlem) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 2, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2006, s. 293.
 • T. Guz (Hrsg.), Das Naturrecht und Europa (Prawo naturalne a Europa) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, ss. 462.
 • E. M. Mørstad, Der Tod und die Erinnerung. Eine kulturphilosophische und theologische Auseinandersetzung mit der Erinnerung an Jesus von Nazareth und an den Menschen (?mier? i pami??. Filozoficznokulturowa i teologiczna rozprawa z pami?ci? o Jezusie z Nazaretu i o cz?owieku) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 4, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, ss. 436.

Redaktor naczelny: „Roczniki Wydzia?u Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL“

 • RWNPiE KUL, t. I, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005.
 • RWNPiE KUL, t. I, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005.