Artykuły, recenzje i hasła encyklopedyczne

 

 • Wissenschaft (Nauka) [w:] „Deutsche Tagespost“ 46 (1996), s. 9.
 • Hegels Denken – unvereinbar mit den Dogmen der Kirche: Religionsphilosophische Ausführungen (Poglądy Hegla sprzeczne z dogmatami * Kościoła: refleksje filozoficzno-religijne) [w:] R. Bäumer, J.-H. Benirschke, T. Guz (Hrsg.), Im Ringen um die Wahrheit. Festschrift der Gustav-Siewerth-Akademie zum 70. Geburtstag ihrer Gründerin und Leite-rin Prof. Dr. Alma von Stockhausen, Weilheim-Bierbronnen 1997, s. 127-144.
 • Individualität der Person – Humanembryologische Befunde (Indywidualność osoby – wy-niki badań w dziedzinie embriologii) [w:] „Kirche heute“ 4 (1997), s. 23.
 • Von der Fülle des christlichen Glaubens (O pełni wiary chrześcijańskiej) [w:] „Kirche heute“ 4 (1997), s. 22.
 • Tapferkeit des Denkens (Odwaga myślenia) [w:] „Kirche heute“ 10 (1997), s. 18-19.
 • Der Immaculata geweiht. Leben und Werk der Philosophin Alma von Stockhausen: Die Gustav-Siewerth-Akademie (Niepokalanej poświęcona. Życie i dzieło Almy von Stock-hausen: Gustav-Siewerth-Akademie) [w:] „Leben“ 64 (1997), s. 9.
 • Dankeswort. Vorwort (Słowo podziękowania. Przedmowa) [w:] T. Guz (Hrsg.), Begeg-nungen mit Alma von Stockhausen. Festschrift der Freunde, Mitarbeiter und Schüler zum 70. Geburtstag der Philosophin (Spotkania z Almą von Stockhausen. Księga jubileuszowa przyjaciół, współpracowników i uczniów na 70. rocznicę urodzin jej założycielki i dy-rektorki Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, s. 7-9.
 • Biographische Anmerkungen (Notatki biograficzne) [w:] T. Guz (Hrsg.), Begegnungen mit Alma von Stockhausen. Festschrift der Freunde, Mitarbeiter und Schüler zum 70. Ge-burtstag der Philosophin (Spotkania z Almą von Stockhausen. Księga jubileuszowa przy-jaciół, współpracowników i uczniów na 70. rocznicę urodzin jej założycielki i dyrektorki Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, s. 203-208.
 • Przedmowa: Filozoficzne aspekty świ ętości myśli, czynu i wiary Stanisława Kostki Marii Gerarda Franciszka Hieronima de Biberstein Starowieyskiego – Sługi Bożego [w:] Ks. J. Flis, Powołanie świeckich do świętości w życiu i w świadectwie męczeństwa Sługi Bożego Stanisława Kostki Starowieyskiego. Pamięci jednego z męczenników drugiej wojny światowej, Weilheim 1999, s. 5-13.
 • Die Aufhebung der Familie durch K. Marx und Fr. Engels (Likwidacja instytucji rodziny przez K. Marksa i Fr. Engelsa) [w:] „Medizin und Ideologie“ 1 (1999), s. 5-10.
 • Gründe für das zwangsläufige Scheitern sozialistischer Experimente (Racje dla koniecz-nego załamania się socjalistycznych eksperymentów) [w:] „Medizin und Ideologie“ 3 (1999), s. 31-42.
 • Zur Würde des Priesterseins (O godności bytu kapłana) [w:] „Der Fels“ 10 (1999), s. 286-289.
 • Der Gott der Entzweiung (Bóg rozdwojenia) [w:] „Medizin und Ideologie“ 2 (2000), s. 14-24.
 • Menschsein von Anfang an: Die Geist-Seele als Träger aller Entwicklungsbewegungen (Byt ludzki od początku: Duch-dusza jako podmiot wszystkich procesów rozwoju) [w:] Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 7-54.
 • Über das Naturrecht bei Thomas von Aquin (O prawie naturalnym według Tomasza z Aquinu) [w:] Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 55-116.
 • Rückkehr oder Abkehr vom Naturrecht bzw. Naturgesetz? (Powrót lub odejście od prawa naturalnego względnie prawa natury?) [w:] Historisch-systematische Beiträge zur Anthro-pologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 117-122.
 • Die Aufhebung der Familie durch K. Marx und Fr. Engels (Likwidacja instytucji rodziny przez K. Marksa i Fr. Engelsa) [w:] Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 123-138.
 • Gründe für das zwangsläufige Scheitern sozialistischer Experimente (Racje dla koniecz-nego załamania się socjalistycznych eksperymentów) [w:] Historisch-systematische Bei-träge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 139-172.
 • Philosophiehistorischer Rückblick auf Lebens-, Wirk- und Denkweg der Philosophin Alma von Stockhausen (Filozoficzna i historyczna retrospekcja życia, działania i myślenia Almy von Stockhausen jako filozofa) [w:] Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 173-184.
 • Zum Antiautoritären im neomarxistischen Denken (O nastawieniu przeciw wszelkim auto-rytetom w myśli neomarksistowskiej) [w:] Historisch-systematische Beiträge zur Anthro-pologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 185-210.
 • Die religionsphilosophischen Aspekte im Denken der Philosophin Alma von Stockhausen (Filozoficzno-religijne aspekty poglądów Almy von Stockhausen) [w:] Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 211-222.
 • Tapferkeit des Denkens (Odwaga myślenia) [w:] Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weil-heim-Bierbronnen 2000, s. 223-236.
 • Der Wert der Ehe und Familie aus der Sicht der Naturrechtslehre und ihre Aufhebungs-versuche bei K. Marx und Fr. Engels (Wartość małżenstwa i rodziny w aspekcie nauki o prawie naturalnym a próby ich negacji u K. Marksa i Fr. Engelsa) [w:] Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 237-298.
 • Rückkehr oder Abkehr vom Naturrecht bzw. Naturgesetz? (Powrót lub odejście od prawa naturalnego względnie prawa natury?) [w:] Wort in die Zeit. Mitteilungen der Gustav-Siewerth-Akademie, Vol. II/Nr. 1: Wintersemester 2000/2001, s. 2-5.
 • Der Gott der Entzweiung (Bóg rozdwojenia) [w:] T. Guz, W.M. Neumann, H. Seidl (Hrsg.), Zur Gottesfrage bei Augustinus, Thomas von Aquin und Hegel [w:] Heftreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, nr 9, Weilheim-Bierbronnen 2000, s. 35-55.
 • Zur Berufung des Mannes aus der Sicht der christlichen Sozialethik (O powołaniu męż-czyzny w ujęciu chrześcijańskiej etyki społecznej) [w:] A. von Stockhausen, T. Guz (Hrsg.), Vita philosophica. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. PhDr DrSc KAREL MÁCHA (Życie filozoficzne. Księga jubileuszowa na 70. rocznicę urodzin Profesora Karela Máchy), Weilheim-Bierbronnen 2001, s. 200-234.
 • Die Bestimmung des neuzeitlichen Denkens durch Martin Luther (Określenie nowożytne-go myślenia przez Marcina Lutra) [w:] A. von Brandenstein-Zeppelin, A. von Stockhausen (Hrsg.), Luther und die Folgen für die Geistes- und Naturwissenschaften, Weilheim 2001, s. 41-100.
 • Der inkarnierte Logos als Ursprung, Wesen und Ziel der hl. Liturgie der Kirche (Wcielony Logos jako przyczyna, istota i cel świętej liturgii Kościoła) [w:] „DOCTOR ANGELICUS Internationales Thomistisches Jahrbuch” I (2001), s. 201-205.
 • Zur Problematik der Euthanasie aus religionsphilosophischer Sicht (O problematyce eu-tanazji z punktu widzenia filozofii religii) [w:] „Medizin und Ideologie“ 1 (2002), s. 15-31.
 • Die Aufhebung der Kirche in den Staat durch Hegel (Zniwelowanie Kościoła do państwa przez Hegla) [w:] A. von Brandenstein-Zeppelin, A. von Stockhausen (Hrsg.), Die Kirche als Corpus Christi mysticum. Zur Geschichte der Kirche im Hinblick auf Wissenschaft, Staat und Gesellschaft, Weilheim 2002, s. 169-212.
 • Die Rückführung der Kirche in den göttlichen Naturprozeß durch Karl Marx und Fried-rich Engels (Rewindykacja Kościoła do boskiego procesu natury przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa) [w:] A. von Brandenstein-Zeppelin, A. von Stockhausen (Hrsg.), Die Kirche als Corpus Christi mysticum. Zur Geschichte der Kirche im Hinblick auf Wissen-schaft, Staat und Gesellschaft, Weilheim 2002, s. 213-290.
 • Widmung und Würdigung [w:] T. Guz (Hrsg.), Intellectus quaerens fidem. Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Alma von Stockhausen (Intelekt poszukujący wiary. Księga Jubileuszowa na 75. rocznicę urodzin Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim 2002, s. 5-8.
 • Das 7-Tage Werk der Schöpfung (Siedmiodniowe dzieło stworzenia) [w:] T. Guz (Hrsg.), Intellectus quaerens fidem. Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Alma von Stock-hausen (Intelekt poszukujący wiary. Księga Jubileuszowa na 75. rocznicę urodzin Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim 2002, s. 175-182.
 • Laudatio [w:] T. Guz (Hrsg.), Intellectus quaerens fidem. Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Alma von Stockhausen (Intelekt poszukujący wiary. Księga Jubileuszowa na 75. rocznicę urodzin Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim 2002, s. 258-272.
 • Autoreferat: O rozpadzie metafizyki w filozofii Hegla i Adorno [w:] „Edukacja Filozo-ficzna” 33 (2002) Uniwersytet Warszawski, s. 148-154.
 • Der Einfluß von Johannes Paul II. auf den Zerfall des sowjetischen Kommunismus (Wpływ Jana Pawła II na rozpad komunizmu sowieckiego) [w:] A. Jebens, S. Winckler (Hrsg.), In Verantwortung für die Berliner Republik. Ein freiheitlich-konservatives Manifest. Festschrift für Klaus Hornung zum 75. Geburtstag, Dresden: Edition Antaios 2002, s. 319-337.
 • Die aufgeklärte europäische Philosophie im Verhältnis zum Islam (Europejska filozofia oświeceniowa w stosunku do islamu) [w:] A. G. von Brandenstein-Zeppelin, A. von Stoc-khausen (Hrsg.), Die Kirche und der Islam, Weilheim-Bierbronnen: Gustav-Siewerth-Akademie 2003, s. 149-182.
 • Freiheit zum Guten als das Eigentum des Menschen (Wolność do dobra jako własność człowieka) [w:] Verteidigung der Freiheit – Erneuerung der Erziehung und Bildung [w:] Weikersheim-Dokumentation nr XXXIII 2003, s. 39-60.
 • Widmung und Würdigung [w:] T. Guz (Hrsg.), Im Einsatz für Bildung und Erziehung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Joseph McCafferty (Wstawiennictwo za kształceniem i wychowaniem. Księga Jubileuszowa na 70. rocznicę urodzin Prof. Dr Joseph McCafferty), Kisslegg: Holy Family University – Fe-Medienverlag 2003, s. 9-10.
 • Über die Kardinaltugenden (O cnotach kardynalnych) [w:] T. Guz (Hrsg.), Im Einsatz für Bildung und Erziehung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Joseph McCafferty (Wstawiennictwo za kształceniem i wychowaniem. Księga Jubileuszowa na 70. rocznicę urodzin Prof. Dr Joseph McCafferty), Kisslegg: Holy Family University – Fe-Medienverlag 2003, s. 121-142.
 • Menschsein von Anfang an? Ueberlegungen zum Klonen aus philosophischer Sicht (Byt człowieka od początku? Filozoficzny aspekt refleksji o klonowaniu) [w:] Referate der Jah-restagung mit Thema Stammzellen in Freiburg vom 21./22. Sept. 2002 [w:] Acta Medica Catholica Helvetica. Supplementum vom 1. September 2003, 5.Jhg. (2003), s. 23-58.
 • Der Philosoph Gustav Siewerth und das Gebet (Filozof Gustav Siewerth i modlitwa) [w:] A. G. von Brandenstein-Zeppelin, A. von Stockhausen, L. Roos, J.-H. Benirschke (Hrsg.), Im Dienste der inkarnierten Wahrheit. Festschrift zum 25jährigen Pontifikat Seiner He-iligkeit Papst Johannes Paul II., Weilheim-Bierbronnen: Gustav-Siewerth-Akademie 2003, s. 271-281.
 • Gustav Siewerths Denkweg: Von Thomas von Aquin zu Hegel (Droga myślenia Gustava Siewertha: Od Tomasza z Akwinu do Hegla) [w:] J. Vijgen (Hrsg.), Indubitanter ad veri-tatem. Studies offered to Opstellen opgedragen aan Leo J. Elders SVD. In Honor of the Golden Jubilee of his Ordination to the Pristhood Ter Ere van zijn Gouden Pristerjubileum, Uitgeverij: Damon 2003, s. 202-218.
 • A gdy pościcie... [w:] „Tanew” 3 (222) 2004, s. 12-13.
 • Jean-Baptiste Nicole Robert Schuman w służbie „zjednoczeniowej” kultury Europy [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny“ 1-2 (78-79) 2004, s. 3-9.
 • Filozofia a życie [w:] „Tanew” 3 (222) 2004, s. 16.
 • O zasadzie niesprzeczności w filozofii Arystotelesa i Hegla [w:] T. Guz, Refleksje nad filozofią niemiecką, Lublin: Polihymnia 2004, s. 9-36.
 • O filozofii religii wg Karola Marksa [w:] T. Guz, Refleksje nad filozofią niemiecką, Lublin: Polihymnia 2004, s. 37-62.
 • Metafizyczna próba Gustava Siewertha pośredniczenia pomiędzy Tomaszem z Akwinu a Marcinem Heideggerem: „Das Sein als Gleichnis Gottes” [w:] T. Guz, Refleksje nad filo-zofią niemiecką, Lublin: Polihymnia 2004, s. 63-101.
 • Kilka uwag o Nowej Lewicy [w:] T. Guz, Refleksje nad filozofią niemiecką, Lublin: Poli-hymnia 2004, s. 103-118.
 • Quo vadis, Polonia? [w:] „Tanew” 5 (224) 2004, s. 13.
 • O sensie ofiary żołnierskiej [w:] „Tanew” 6 (225) 2004, s. 18.
 • Ein großer christlicher Humanist wird neu entdeckt (Wielki chrześcijański humanista na nowo odkryty), [w:] „Theologisches“ Jg. 34, nr 6, 2004, kol. 377-382.
 • O konieczności wypoczynku [w:] „Tanew” 7 (226) 2004, s. 15.
 • Wybrane aspekty rozpraw o. Bocheńskiego z marksizmem-leninizmem [w:] Cz. Głombik (Red.), Ojciec Józef Bocheński. Drogi życia i myślenia filozoficznego. W stulecie urodzin Uczonego, Katowice: Wydawnictwo Gnome 2004, s. 43-57.
 • Bezcenny dar wolności [w:] „Tanew” 8 (227) 2004, s. 25.
 • Religionsphilosophische Einblicke in die kosmologische Ekklesiologie Karl Rahners (Re-ligijnofilozoficzne spojrzenia na kosmologiczną eklezjologię Karla Rahnera) [w:] D. Berger (Hrsg.), Karl Rahner: Kritische Annäherungen [w:] Questiones non disputatae, t. VIII, Siegburg: Verlag Franz Schmitt 2004, s. 315-343.
 • Pojednanie narodów [w:] „Tanew” 9 (228) 2004, s. 20.
 • O ludzką gospodarkę [w:] „Tanew“ 10 (229) 2004, s. 21.
 • Zum Wahrheitsbegriff bei Thomas von Aquin, Hegel und Adorno [w:] A. Dębiński, M. Sitarz, K. Orzeszyna (Red.), Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin: TN KUL 2004, s. 123-149.
 • O pojęciu prawdy u Tomasza z Akwinu, Hegla i Adorno (Streszczenie) [w:] A. Dębiński, M. Sitarz, K. Orzeszyna (Red.), Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin: TN KUL 2004, s. 149-150.
 • Rozwój warunków prawnych życia kościelnego na Węgrzech w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (Streszczenie) [w:] A. Dębiński, M. Sitarz, K. Orzeszyna (Red.), Ecclesia et Sta-tus. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin: TN KUL 2004, s. 630-631.
 • Rozważania o pamięci [w:] „Tanew“ 11 (230) 2004, s. 21.
 • Jezus przyszedł na świat w rodzinie [w:] „Tanew“ 12 (231) 2004, s. 21.
 • Być kapłanem ... [w:] „Pięczeć“, r. 2, nr 3(6) (2004), s. 6-8.
 • Tradycja i postęp [w:] „Tanew“ 1 (232) 2005, s. 23.
 • E. Picker, Menschenwürde und Menschenleben. Das Auseinaderdriften zweier fundamen-taler Werte als Ausdruck der wachsenden Relativierung des Menschen, Stuttgart: Klett-Cotta 2002, ss. 219 [w:] „Roczniki Nauk Prawnych“, t. XV, nr 1 (2005), s. 481-484.
 • Radość – ale jaka? [w:] „Tanew“ 2 (233) 2005, s. 23.
 • Głębia Krzyża [w:] „Tanew“ 3 (234) 2005, s. 21.
 • Słowo od redaktora naczelnego [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, t. I, z. 1 (2005), s. 5-6.
 • Polityka solidarna jako służba dobru wspólnemu [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, t. I, z. 1 (2005), s. 23-36.
 • Zasada jednostkowienia u Dunsa Szkota (1265-1308). Streszczenie [w:] Roczniki Wy-działu Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, t. I, z. 1 (2005), s. 51.
 • Max Weber i asceza wewnątrz świata. Streszczenie [w:] Roczniki Wydziału Nauk Praw-nych i Ekonomicznych KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, t. I, z. 1 (2005), s. 73-74.
 • Robert Schuman (1886 – 1963). Das Leben für Europa. Der Weg zur Gründungsdeklara-tion der Europäischen Union – Schuman Deklaration vom 9. Mai 1950. Zusammenfassung [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, t. I, z. 1 (2005), s. 301.
 • O narodzie w miesiącu pamięci narodowej inaczej [w:] „Tanew“ 4 (235) 2005, s. 21
 • Jan Paweł II o Konstytucji 3 Maja [w:] „Tanew“ 5 (236) 2005, s. 20.
 • Skizze zur Anthropologie des Thomas von Aquin und Hegels (Szkic o antropologii To-masza z Akwinu i Hegla) [w:] J. Vijgen (Red.), De actualiteit van Sint-Thomas van Aqui-no [w:] DOCTOR HUMANITATIS, t. I, Boekenplan, Hoofddorp 2005, s. 155-173.
 • Dekalog [w:] „Tanew“ 6 (237) 2005, s. 19.
 • Nietzsches religionsphilosophische Denkperspektiven (Filozoficznoreligijne perspektywy myślenia Nietzschego) [w:] B. Szotek, A. J. Noras (Red.), Filozofia i czas przeszły. Profe-sorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin, Katowice: Wydawnictwo Uni-wersytetu Śląskiego 2005, s. 279-310.
 • O metodzie filozofii prawa [w:] „Roczniki Nauk Prawnych“, Towarzystwo Naukowe KUL, t. XV, 2 (2005), s. 299-311.
 • T. Guz, M. Kuć, Słowo od redaktorów [w:] T. Guz, M. Kuć (Red.), IUS ET FIDES. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 5-6.
 • T. Guz, M. Kuć, Wort der Herausgeber [w:] T. Guz, M. Kuć (Red.), IUS ET FIDES. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 7-8.
 • Ocena gospodarki rynkowej w chrześcijańskiej myśli etyczno-ekonomicznej Kard. J. Höffnera [w:] T. Guz, M. Kuć (Red.), IUS ET FIDES. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 707-723.
 • T. Guz, M. Kuć, IUS ET FIDES. Zusammenfassung [w:] T. Guz, M. Kuć (Red.), IUS ET FIDES. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 1067.
 • Racje bytu człowieka w procesie zmian globalno-lokalnych [w:] M. Lisiecki, H. Poni-kowski (Red.), Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 9-18.
 • Filozofia a Eucharystia [w:] St. Tymosz (Red.), Eucharystia fons vitae – współczesne problemy prawne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 171-180.
 • Filozoficzna analiza istoty i celów systemu penitencjarnego według Jana Pawła II [w:] J. Świtka, M. Kuć (Red.), Lublin 2006, s. 73-81.
 • „Adamczyk, Stanisław“ [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 1-2.
 • „Ciemieniewski, Jan“ [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 99-101.
 • „Kamiński, Stanisław“ [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 325-329.
 • „Kurdziałek, Marian“ [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 343-346.
 • „McCafferty, Joseph F.“ [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 442-444.
 • „Radziszewski, Idzi Benedykt“ [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 533-536.
 • „Siewerth, Gustav“ [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 615-617.
 • „Swieżawski, Stefan“ [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 649-652.
 • J.Vijgen, T. Guz, „Wojtyła, Karol – Papst Johannes Paul II.“ [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 715-724.
 • „Woroniecki, Adam Marian Tomasz Pius Leon (Ordensname Jacek) OP” [w:] D. Berger, J. Vijgen (Hrsg.), Thomistenlexikon, Bonn: nova & vetera 2006, kol. 714-715.
 • T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć, Słowo od redaktorów (From the Editors, Wort der He-rausgeber) [w:] T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć (Red.), Księga pamiątkowa na 10-lecie Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 7-12.
 • Byt kobiety w tajemnicy stworzenia [w:] T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć (Red.), Księga pamiątkowa na 10-lecie Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Ka-tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 39-55.
 • Nowa lewica środowiskiem marksizmu i leninizmu - wywiad [w:] „Nasz Dziennik” z 21-22 października 2006 r., nr 247 (2657), s. 8.
 • Człowiek – fundamentem ekonomicznego bezpieczeństwa państw [w:] T. Guz, K. A. Kło-siński, P. Marzec (Red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Lublin-Tomaszów Lub.: Polihymnia 2006, s. 13-20.
 • Filozoficzne racje alienacji osoby ludzkiej w aspekcie społecznym [w:] Zamojskie Studia i Materiały: Pedagogika, VIII, z. 2 (22), Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Admini-stracji w Zamościu 2006 r., s. 29-45.
 • Słowo wstępne [w:] T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, Szanse i bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne, Tomaszów Lub.-Sandomierz: WZNPiE KUL 2006, s. 7.
 • Filozoficzna analiza istoty i celów systemu penitencjarnego według Jana Pawła II [w:] J. Świtka, M. Kuć (Red.), Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i służb peniten-cjarnych, Lublin: TN KUL 2006, s. 73-81.
 • Kapłan i filozof. Z ks. prof. dr hab. Tadeuszem Guzem rozmawia Emilia Rulewska [w:] „Niedziela” z 10 grudnia 2006 r., nr 50.
 • Zusammenfassung des Artikels „Ius als das Naturrecht – die Natur des Rechts“ von Prof. Dr. Mieczysław A. Krąpiec OP (Streszczenie artykułu O. Prof. M. A. Krąpca „Ius jako prawo natury“) [w:] T. Guz (Hrsg.), Das Naturrecht und Europa [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, s. 35-37.
 • Zusammenfassung des Artikels „Recht in der mittelalterlichen europäischen Kultur“ von Prof. Dr. Stanisław Wielgus (Streszczenie artykułu Ks. Bp. Prof. Stanisława Wielgusa „Prawo w średniowiecznej kulturze europejskiej“) [w:] T. Guz (Hrsg.), Das Naturrecht und Europa [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, s. 63-65.
 • Gott als der Urheber des Naturrechts (Bóg jako Stwórca prawa naturalnego) [w:] T. Guz (Hrsg.), Das Naturrecht und Europa [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, s. 149-179.
 • Zusammenfassung des Artikels „Problematik der Beziehungen zwischen Staat und Kirche im Recht der Europäischen Union“ von Prof. Dr. J. Krukowski (Streszczenie artykułu Ks. Prof. J. Krukowski „Problematyka stosunków między państwem a Kościołem w prawie Unii Europejskiej“) [w:] T. Guz (Hrsg.), Das Naturrecht und Europa [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, s. 341-342.
 • Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Stanisław Wielgus nie był „formalnym” współpracownikiem służb specjalnych w PRL i nie skłamał [w:] „Nasz Dziennik” z 10 stycznia 2007 r., nr 8 (2721).
 • Materialistyczna lub komunistyczna koncepcja małżeństwa i rodziny wg Karola Marksa i Fryderyka Engelsa [w:] A. Dzięga, M. Greszta, P. Telusiewicz (Red.), Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i studia, t. 4, Lublin 2007, s. 39-60.
 • Rechtsphilosophische Analyse von Hans Kelsens Reiner Rechtslehre (Analiza filozoficz-noprawna Reiner Rechtslehre Hansa Kelsena) [w:] A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkow-ska, M. Kruszewska-Gagoś (Red.), Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 463-486.
 • Filozoficzne aspekty problematyki bezpieczeństwa człowieka [w:] J. Świtka, M. Kuć, G. Gozdór (Red.), Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lu-blin: TN KUL 2007, s. 59-68.
 • Chrześcijańska filozofia wsi [w:] T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski (Red.), Polska wieś w Unii Europejskiej, Tomaszów Lub.-Lublin: WZNPiE KUL 2007, s. 11-19.
 • Filozoficznoreligijny namysł nad duszpasterstwem jako służbą człowiekowi [w:] J. Świtka, M. Kuć (Red.), Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, Lublin: TN KUL 2007, s. 105-112.
 • Miłość – fundamentem i celem chrześcijańskiego kształcenia i wychowania człowieka wg Sługi Bożej Anny Jenke [w:] Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli, „Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli”. 70.Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Zielona Góra 2007, s. 55-65.
 • W poszukiwaniu chrześcijańskiej filozofii wychowania [w:] A. Rynio (Red.), Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 255-263.
 • Dobro bytu narodu – celem czy środkiem korporacji transnarodowych? [w:] T. Guz, K.K. Kłosiński, P. Marzec, POLSKA EUROPA ŚWIAT. Korporacje transnarodowe, Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, s. 11-22.
 • T. Guz, P. Marzec, Wstęp [w:] T. Guz, P. Marzec, M. Petro, M. Pribula, EUROPA GOSPODARKA MEDIA, Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, s. 9-10.
 • Istotne wymiary bytowości ekonomiczno-medialnej w postwspółczesnej Europie [w:] T. Guz, P. Marzec, M. Petro, M. Pribula, EUROPA GOSPODARKA MEDIA, Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, s. 11-28.
 •